ปอเนาะ

panacea
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง คุณลักษณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

ตามทัศนะของนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานี

ผู้วิจัย นางยุพาอ่อนรักษ์

ปีที่ทำการวิจัย 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะตามทัศนะของนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานี

ตามตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา ประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ คุณลักษณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานี จำนวน 250 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของไลเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D )ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะตามทัศนะขอนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดปัตตานีรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ด้านความรู้

และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผลการเปรียบเทียบตามตัวแปร

ด้านเพศ ด้านอายุ และด้านการศึกษาไม่พบข้อแตกต่าง

สำหรับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณลักษณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

นักศึกษาปอเนาะมีความเห็นว่า ด้านความรู้ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์

การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนด้านบุคลิกภาพ ครูควรแต่งกายให้สุภาพ

เป็นแบบอย่างที่ดี ครูสตรีควรใส่ชุดเสื้อผ้าที่มิดชิดเป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูควรมีกิจกรรมเสริม เช่นเกม การตอบปํญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการวิจัยความเห็น (0)