คำแนะนำสำหรับผู้สมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


การวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทุกองค์กร

คำแนะนำสำหรับผู้สมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Tips on Journey to Excellence

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

6 มกราคม 2558

บทความนี้ นำมาจาก Baldrige Award Winning Quality: How to Interpret the Baldrige Criteria for Performance Excellence, 17 th Edition ประพันธ์โดย Mark Graham Brown จัดพิมพ์โดย CRC Press ในปี ค.ศ. 2008

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/tips-on-journey-to-excellence-31573651

การเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัล

 • การใช้ 7 บุคคลหรือ 7 ทีม ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบการเขียนรายงานแต่ละหมวด เป็นข้อผิดพลาดอย่างมหันต์
 • เพราะเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดเป็นระบบเดียวกัน ไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน

 • ทีม A: หมวด 1 การนำองค์กร
 • ทีม B: หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
 • ทีม C: หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • ทีม D: หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ
 • ทีม E: หมวด 7 ผลลัพธ์ (จะไม่เริ่มเขียนจนกว่าทีม C จะเขียนเสร็จ)

องค์กรอื่น ๆ

 • ทีม A: หมวด 1
 • ทีม B: หมวด 5
 • ทีม C: หมวด 2 3 4 6 7
 • ทีม C รับบทหนัก แต่เป็นทีมใหญ่ และต้องใช้ความพยายามมาก

กระบวนการจัดทำรายงาน

 • ขั้นที่ 1: วางแผนโครงการ
 • ขั้นที่ 2: รวบรวมข้อมูล
 • ขั้นที่ 3: เตรียมรายงานฉบับร่าง
 • ขั้นที่ 4: ทบทวนและประเมิน
 • ขั้นที่ 5: ปรับปรุงรายงาน
 • จัดทำรูปต่าง ๆ และเตรียมรายงานฉบับจริง
 • กรอกใบสมัครและส่งรายงานตามกำหนด

10 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ข้อผิดพลาด #1: ลอกเกณฑ์

 • การเขียนรายงานไม่จำเป็นต้องลอกเกณฑ์ซ้ำ
 • การใช้คำจากเกณฑ์ฟังแล้วดูดีในตอนแรก เสมือนตอบได้ดี
 • อย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินรายงานมีหลายคน บางคนอาจหลุด แต่ยังมีคนอื่นคอยจี้หรือเสนอข้อคิดแย้งได้

ข้อผิดพลาด #2: ยกแต่ตัวอย่าง

 • มีการยกแต่ตัวอย่าง เป็นเรื่องที่พบบ่อยขององค์การที่ยังทำงานไม่เป็นระบบ
 • ถ้าไม่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ แสดงถึงกระบวนการนั้นยังไม่เป็นระบบ
 • เมื่อเกณฑ์ถามถึงกระบวนการ ควรอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน หรือมีรูปภาพประกอบการอธิบายด้วย

ข้อผิดพลาด #3: ไม่มีตัวอย่าง

 • ตรงข้ามกับข้อผิดพลาดที่ 2 คือไม่มีตัวอย่างเลย
 • ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
 • เพื่อทำให้ผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจมากขึ้น ว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไร

ข้อผิดพลาด #4: ไม่เฉพาะเจาะจง

 • การตอบแบบกว้าง ๆ ไม่ตอบโดยเฉพาะเจาะจง เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด
 • การอธิบายอย่างคลุมเครือทำให้ไม่ได้คะแนนหรือได้คะแนนน้อย
 • หรือเป็นการตอบแบบห้วน ๆ ขาดข้อมูลอธิบายตามสมควร ทำให้ผู้ประเมินนึกภาพไม่ออก ไม่ทราบว่าผู้สมัครทำได้ดีเพียงใด

ข้อผิดพลาด #5: ข้อมูลน้อย

 • ในกระบวนการระบุมีการเก็บตัวชี้วัดมากมายหลายตัว แต่ในผลลัพธ์มีเพียงบางตัว ทำให้ผู้ตรวจประเมินเข้าใจว่า ผู้สมัครนำเสนอเฉพาะผลลัพธ์ที่ออกมาดีเท่านั้น ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่รายงาน แสดงว่าได้ผลลัพธ์ไม่ดี
 • ตัวชี้วัดในองค์กรมีมากมาย แม้ว่าจะไม่เหมาะสมที่จะนำเสนอผลลัพธ์ทั้งหมดที่องค์กรเก็บ แต่การทำสรุปเป็นตารางหรือกราฟก็จะช่วยได้มาก

ข้อผิดพลาด #6: อ้างถึงข้ออื่นมากเกินไป

 • การอ้างอิงไปยังหัวข้ออื่นเป็นสิ่งสมควร เพราะจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำซาก
 • แต่ควรระบุหัวข้อหรือรูปให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินจะรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องพลิกกลับไปมาบ่อย ๆ
 • ประเด็นพิจารณาแต่ละประเด็นมีความเป็นตนของตนของตนเองอยู่แล้ว ไม่ต้องอ้างอิงข้ามข้อมากจนเกินไป

ข้อผิดพลาด #7: ไม่แสดงข้อมูล

 • ในหมวดที่ 7 การบรรยายสรุปผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ควรทำ ควรอธิบายผลงานที่แสดงในรูปหรือกราฟ
 • ถ้ามีแต่คำอธิบายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทดแทนการแสดงข้อมูลได้

ข้อผิดพลาด #8: น้ำท่วมทุ่ง

 • การตอบไม่ตรงกับประเด็นพิจารณา อาจเกิดจากผู้สมัครไม่เข้าใจคำถาม หรือไม่มีอะไรจะตอบ
 • และการตอบไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ถาม จะไม่ได้คะแนน

ข้อผิดพลาด #9: ใช้คำย่อมากเกินไป

 • การใช้ศัพท์เฉพาะหรือคำย่อมากเกินไป อาจทำให้ผู้ตรวจประเมินหงุดหงิดได้
 • ผู้สมัครควรใช้คำอธิบายที่เรียบง่าย ไม่ใช่อธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยตัวย่อเฉพาะเต็มไปหมด

ข้อผิดพลาด #10: ศัพท์วิชาการจ๋า

 • การเขียนรายงานควรเขียนในระดับที่นักศึกษาอ่านแล้วเข้าใจ ไม่ใช่เขียนตำราที่มีแต่ศัพท์เทคนิคเต็มไปหมด หรือรายงานในวารสารเฉพาะวิชาชีพ
 • ให้เขียนเสมือนรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นอ่าน หรือเขียนให้เป็นข่าวเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

กฎ 10 ข้อในการเขียนรายงานผลลัพธ์

กฎข้อที่ #1: มีคำอธิบายภาพ

 • กราฟทุกรูปควรมีคำอธิบาย
 • เป็นการสรุปผลลัพธ์จากกราฟที่แสดงไว้
 • ยกตัวอย่างเช่น : จากภาพที่ 7.2-8 แสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากกว่า 80% ในระยะสองปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาห้าปี

กฎข้อที่ #2: ไม่ต้องอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด

 • ตรงกันข้ามกับกฎข้อที่ 1
 • ไม่สมควรอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในภาพโดยละเอียด เสมือนเป็นการชี้แนะ
 • เป็นการใช้เนื้อที่อย่างไม่คุ้มค่า และถือว่าเป็นการดูถูกภูมิปัญญาผู้ตรวจประเมินในการแปลผลลัพธ์ด้วย

กฎข้อที่ #3: มีคำอธิบายประมาณ 2 บรรทัดต่อภาพ

 • ผู้สมัครบางรายพยายามประหยัดเนื้อที่โดยรวมกราฟเข้าด้วยกัน
 • ในหนึ่งรูปไม่ควรแสดงเกินสองเส้น

กฎข้อที่ #4: ในกราฟต้องกำหนดเป้าหมาย

 • เป้าหมายควรมีการแสดงไว้ในรูปทุกรูป

กฎข้อที่ #5: ใช้กราฟที่มีแนวโน้มเป็นเชิงบวก

 • ในเรื่องเดียวกัน แสดงแนวโน้มเชิงบวกเพิ่มที่ขึ้นดีกว่า การแสดงแนวโน้มเชิงลบที่มีน้อยลง

กฎข้อที่ #6: มาตราส่วนกำหนดให้เหมาะสมกับข้อมูล

 • เพื่อเป็นประโยชน์ผู้สมัครเอง การตั้งมาตราส่วนให้เหมาะสมจะเป็นการดีที่สุด

กฎข้อที่ #7: มีเส้นแบ่งก่อนและหลังการพัฒนา

 • ใช้เส้นประแนวตั้งแบ่งส่วนก่อนและหลังการพัฒนา
 • และไม่ควรเขียนเส้นกราฟก่อนและหลังการพัฒนาให้ต่อเนื่องกัน

กฎข้อที่ #8: ใช้กราฟที่เป็นมาตรฐาน

 • ใช้กราฟให้ถูกประเภท
 • กราฟแท่งใช้ในการเปรียบเทียบ กราฟเส้นต่อเนื่องใช้ดูแนวโน้มเทียบกับเวลา

กฎข้อที่ #9: ระบุส่วนประกอบของกราฟครบถ้วน

 • ให้ใช้เวลาเป็นแกนนอน และระบุส่วนประกอบให้ครบถ้วน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงลงไป

กฎข้อที่ #10: ใช้กราฟที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งเหยิง

 • กราฟควรเรียบง่าย ไม่ยุ่งเหยิงสับสน จนแปลผลไม่ถูก

การเตรียมรูปเล่มของรายงาน

 • ภาพลักษณ์ของรายงานไม่ได้มีการประเมิน แต่ภาพลักษณ์ที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
 • รายงานไม่จำเป็นต้องส่งโรงพิมพ์หรือพิมพ์ภาพถ่ายสี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ธรรมดาก็ใช้ได้แล้ว
 • แนะนำให้เข้าเล่มโดยใช้สันข้างแบบกระดูกงู เพราะรายงานจะได้กางได้ราบเรียบโดยสะดวกไม่ม้วนงอ

การเตรียมตัวเมื่อได้รับการเยี่ยมหน่วยงาน

 • จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมหน่วยงานคือการค้นหาความจริง จะได้ประเมินองค์กรได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
 • ถึงแม้ในรายงานจะเขียนได้อย่างสวยหรู แต่ปฏิบัติไม่ได้จริง ไม่สามารถหลงหูหลงตาของการเยี่ยมสำรวจที่ดีได้

ผู้ตรวจประเมินต้องการถามใคร

 • ผู้ตรวจประเมินสามารถซักถามคนในองค์กรได้ทุกคน
 • เพราะผู้ตรวจประเมินเป็นคนกำหนดประเด็น และกำหนดว่าต้องการไปเยี่ยมหน่วยไหน ต้องการพูดคุยกับใคร และขอดูเอกสารอะไรบ้าง

คำถามผู้นำ

 • มีบทบาทอะไรในองค์กร ?
 • อะไรคือวิสัยทัศน์ระยะยาวต่อจากนี้อีก 5 ปี และมีวิธีสื่อสารกับบุคลากรอย่างไร?
 • มีการแบ่งเวลาอย่างไรในแต่ละเดือนในการพบปะ กับลูกค้า ผู้ส่งมอบ และบุคลากร?
 • ช่วยอธิบายรูปแบบวิธีการบริหาร?
 • ทำไมจึงจัดองค์กรในรูปแบบนี้ มีเหตุผลอะไรรองรับหรือไม่?
 • มีวิธีการติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจอย่างไร?
 • มีวิธีการที่ทำให้องค์กรยั่งยืนอย่างไร ช่วยยกตัวอย่างประกอบด้วย?
 • มีวิธีการเลือกสมาชิกของทีมผู้บริหารอย่างไร อะไรคือคุณสมบัติที่แสวงหา?
 • มั่นใจได้อย่างไรว่าองค์กรยังประสบความสำเร็จ ในกรณีที่ถึงเวลาต้องเกษียณตนเอง?
 • ช่วยอธิบายระบบการนำองค์กร
 • อะไรคือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุด?
 • แน่ใจได้อย่างไรว่าบุคลากรและคู่ความร่วมมือ จะมีการประพฤติตามจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้?
 • แน่ใจได้อย่างไรว่ามีระบบการเงินที่โปร่งใส?
 • ถ้าองค์กรมีการขยายตัวเพิ่ม จะมีวิธีที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
 • รู้ได้อย่างไรว่าระบบการนำองค์กร และผู้นำแต่ละคน มีประสิทธิผล?
 • ตัวชี้วัดที่ติดตามเป็นประจำมีอะไรบ้าง?
 • ช่วยยกตัวอย่างการนำองค์กร ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คำถามผู้บริหารระดับกลางหรือผู้จัดการ

 • รู้หรือไม่ว่าใครคือลูกค้าขององค์กรหรือแผนก?
 • วิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายขององค์กรหรือของแผนกคืออะไร?
 • อะไรคือความต้องการที่สำคัญที่สุดของลูกค้าแต่ละคน?
 • อะไรคือความสำคัญลำดับแรกของผู้บริหารระดับสูง?
 • กระบวนการสำคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง?
 • ดัชนีชี้วัดขององค์กรหรือของแผนกมีอะไรบ้าง?
 • ตัวชี้วัดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงอย่างไร?
 • เป้าหมายของดัชนีชี้วัดมีการตั้งเป้าหมายอย่างไร?
 • มียุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายอย่างไร?
 • ยกตัวอย่างสินค้าหรือบริการใหม่ในช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้าง และมีผลลัพธ์เป็นเช่นไร?
 • มีวิธีการสื่อสารอย่างไรกับผู้ร่วมงานในเรื่อง พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนงาน?
 • มีวิธีติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร?
 • แน่ใจได้อย่างไรว่างานที่ทำไม่ผิดพลาดและมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ?
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าราคาสินค้าสู้คู่แข่งได้?
 • บุคลากรมีวิธีการเลื่อนขั้นอย่างไร อะไรคือเกณฑ์ตัดสิน?
 • ปัญหาที่สำคัญขององค์กรคืออะไร?
 • อะไรคือเหตุผลที่ทำให้องค์กรยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น?

คำถามบุคลากรหรือพนักงาน

 • รู้หรือไม่ว่าใครคือลูกค้า?
 • ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีอะไรบ้าง?
 • อะไรคือกระบวนการทำงานที่สำคัญของหน่วยนี้?
 • วัดผลงานได้อย่างไร?
 • เป้าประสงค์ส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?
 • วัตถุประสงค์ของแผนกกับขององค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
 • ค่านิยมขององค์กรมีอะไรบ้าง และนำมาใช้อย่างไรหรือมีไว้ให้ท่อง?
 • วิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์กรคืออะไร?
 • มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างไร?
 • ได้รับการอบรมอะไรมาบ้าง?
 • อะไรคือความเร่งด่วนของฝ่ายบริหาร?
 • มีส่วนช่วยพัฒนาองค์กรอย่างไร ช่วยยกตัวอย่างด้วย?
 • ได้รับมอบอำนาจในการใช้จ่ายเงินขององค์กรเป็นจำนวนเท่าใด?
 • ได้รับการมอบอำนาจมากกว่าเดิมหรือไม่?
 • องค์กรเป็นสถานที่น่าทำงานหรือไม่ เพราะเหตุใด?
 • องค์กรมีระบบการยกย่องและการให้รางวัลอย่างไร?
 • มีการให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของบุคลากรอย่างไร?

การตรวจผลลัพธ์

 • ขอดูข้อมูลดิบที่ใช้ในกราฟนี้ด้วย?
 • วิธีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีอะไรบ้าง?
 • ขอดูข้อมูลตัวชี้วัดอื่นที่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดนี้?
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือและมีความสม่ำเสมอ?
 • ขอดูที่มาของค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ของคู่แข่ง ของตัวเทียบเคียง?
 • ขอดูข้อมูลที่ไม่ได้แสดงไว้ในกราฟ?
 • ขอดูข้อมูลที่อ้างไว้ในรายงานว่า ขอดูได้ที่องค์กร?
 • มีอะไรเกิดขึ้นกับความผิดปกติของกราฟนี้ และได้เรียนรู้อะไรจากกรณีนี้บ้าง?

แม้ว่าร้อยละ 50 ของคะแนนจะอยู่ในส่วนผลลัพธ์ แต่การเยี่ยมหน่วยงานจะใช้เวลากับกระบวนการมากกว่า

การเตรียมความพร้อมขององค์กร

 • การได้รับรางวัลขึ้นกับการสร้างความประทับใจให้ผู้ตรวจประเมิน ว่า องค์กรทำได้ดีกว่าที่เขียนไว้ในรายงาน
 • สิ่งที่สร้างความประทับใจผู้ตรวจประเมินคือความสม่ำเสมอการนำไปปฏิบัติ เช่น บุคลากรทุกคนสามารถตอบได้ในเรื่อง วิสัยทัศน์ ปัจจัยความสำเร็จ ลูกค้า กระบวนการ เป็นต้น
 • องค์กรจำนวนมากมีการเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจไว้อย่างดี

การเตรียมบุคลากร

 • การรู้คำถามล่วงหน้าไม่ได้ช่วยอะไร ถ้าบุคลากรไม่รู้คำตอบที่เหมาะสม
 • เป็นการคุ้มค่าที่องค์กรมีการเตรียมความพร้อมทั้งคำถามและคำตอบให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี

การเตรียมผู้บริหาร

 • เป็นการดีที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารด้วย
 • เพราะมีหลายองค์กรที่ปล่อยให้ผู้บริหารตอบตามความเข้าใจของตนเอง และแต่ละคนตอบกันคนละแนวทาง
 • ส่งผลให้ผู้ตรวจประเมินสรุปว่า ผู้บริหารขาดเป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ทำงานเป็นทีม
 • วิธีการที่ดีคือ จ้างที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีประสบการณ์การเยี่ยมหน่วยงานมาฝึกทดลองการเยี่ยมให้กับผู้บริหาร
 • ในตอนสรุปผลการเยี่ยม ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือชี้แนะแนวทางการตอบให้กับผู้บริหารได้
 • บุคคลภายนอกสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะไม่ต้องเกรงกับผลกระทบเสมือนกับที่คนในองค์กรทำกันเอง

การเตรียมเอกสาร

 • บางองค์กรเตรียมเอกสารไว้ดีมาก คือมีการใส่กล่องตามหมวดไว้ล่วงหน้า
 • ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินอาจร้องขอในการเยี่ยมสถานที่ เช่น
  • ระบบธรรมาภิบาล (Governance system)
  • รายงานการวิจัยตลาด (Market research data/reports)
  • แผนยุทธศาสตร์และแผนประจำปี (Strategic and annual plans)
  • รายงานผลงานต่อผู้บริหารประจำเดือน (Monthly performance reports reviewed by executives)
  • รูปแบบหรือแผนที่กระบวนการทำงาน (Process models/maps)
  • การศึกษาการเทียบเคียง (Benchmarking studies)
  • รายงานผลของคู่แข่งสำคัญ (Reports on key competitors)
  • แผนการรักษาความปลอดภัย (Safety plans)
  • แผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource plans)
  • เอกสารการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ (New product/service development process and related documentation)
  • รายงานผู้ส่งมอบ (Supplier report cards)
  • การสำรวจและเครื่องมือการเก็บข้อมูล (Surveys and other data collection instruments)
  • แผนผังองค์กรและคำอธิบายลักษณะงาน (Organization charts and job descriptions)
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในรายงาน (Supplemental performance data not included in the application)

ข้อแนะนำทั่ว ๆ ไป เมื่อได้รับการเยี่ยมหน่วยงาน

 • อย่าตอบเกินคำถาม ตอบแต่พอดี กระชับ
 • ฟังคำถามให้เข้าใจก่อนตอบ
 • อย่าทำตัวเป็นมิตรจนเกินเหตุ มีระยะห่างบ้าง
 • อย่าควบคุมการสนทนาเสียเอง
 • ห้ามให้ของขวัญ เพราะจะกลายเป็นให้สินบน
 • อย่าใส่ร้ายป้ายสีกันเอง
 • ทำตามกรอบเวลาที่วางไว้
 • อย่าเปลี่ยนกำหนดการสัมภาษณ์กลับไปกลับมา
 • ให้บุคลากรทุกคนเตรียมพร้อมอยู่ในหน่วยงาน และตามตัวได้ทุกเมื่อ
 • มีความซื่อสัตย์ในเรื่องที่เป็นอยู่จริง
 • อย่าทำตัวกระจุ๋มกระจิ๋มตอนเริ่มพิธีการเยี่ยมหน่วย
 • พยายามหาความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจประเมินล่วงหน้าถ้าเป็นไปได้
 • ไม่ควรเถียงหรือพยายามแก้ตัวในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน
 • ไม่ควรถามรายงานสะท้อนกลับขณะที่มีการเยี่ยมสำรวจ

กลยุทธ์ของผู้ตรวจประเมิน

 • การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual interviews)
 • การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group interviews)
 • การทบทวนเอกสาร (Review of documents)
 • การทบทวนข้อมูลผลการดำเนินการ (Review of performance data)
 • การสาธิต (Demonstrations)
 • การเดินไปทั่ว ๆ (Walking around)

คำถามทั่ว ๆ ไป

 • กระบวนการอะไร ทำงานได้อย่างไร?
 • ทำไมจึงทำวิธีนี้?
 • มีทำวิธีนี้ที่ใดอีก และไม่ทำในที่ใด?
 • กระบวนการนี้วัดผลได้อย่างไร?
 • เคยปรับปรุงกระบวนการนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร?

สรุป

 • ไม่มีสูตรสำเร็จในการเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศ
 • การวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทุกองค์กร

**************************

หมายเลขบันทึก: 583540เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2015 17:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2015 06:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี