เพลง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

เนื้อเพลง
เพลง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ
เรียบเรียงดนตรี กิตติโชติ ผ่านวงษ์ (ตี๋ภูธร)

ดนตรี......................................................................................................................................

(สร้อย) ค่านิยมหลักของคนไทย สิบสองประการต้องหมั่นจำไว้

สร้างเสริมให้ซึมลึกลงไปสู่หัวใจของคนไทยทุกคน


ดนตรี......................................................................................................................................

หนึ่ง...มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยกายวาจาจิตใจเคร่งครัด

สอง...ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมและผองชน

สาม...ทำตนกตัญญู...ต่อพ่อแม่...ญาติพี่น้องและผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
สี่...ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียนทุกเช้าค่ำ ทางตรงทางอ้อมหมั่นซ้อมฝึกซ้ำ

ห้า...วัฒนธรรมประเพณีไทยรักษ์สืบสาน

หก...มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีเผื่อแผ่และแบ่งปัน
เจ็ด...เข้าใจงาน...ประชาธิปไตย...อันมีพระ...มหากษัตริย์ไทยทรงเป็นประมุขเชื่อมโยง
แปด... มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
เก้า...มีสติรู้คิดทำสิ่งใด ปฏิบัติได้ตามแนวพระราชประสงค์
สิบ...รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาพอเพียง

(หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญา...เศรษฐกิจของไทย)

ตามพระราชดำรัส...ในพระบาทสมเด็จ...พระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออม...ยามจำเป็นทุกครอบครัว...คนไทยถ้วนทั่ว...จะได้มีพอกินพอใช้

ถ้าเหลือก็แจกจ่ายกันไป....ขยายกิจการเมื่อมีภูมิคุ้มกัน
(หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญา...เศรษฐกิจของไทย)


ดนตรี......................................................................................................................................


สิบเอ็ด...มีความเข้มแข็ง กายและใจเหนืออำนาจฝ่ายต่ำ เผากองกิเลสโลภโกรธหลงเตือนย้ำ

ละอายเกรงกลัวบาปกรรมทำไว้

สิบสอง...คำนึงถึงผลประโยชน์ ลดละกิเลสมีน้ำใจ

ทำเพื่อส่วนใหญ่...ทำเพื่อชาติไทย...มากกว่าผลประโยชน์...ของพวกพ้องตนเอง


(สร้อย) ค่านิยมหลักของคนไทย สิบสองประการต้องหมั่นจำไว้

สร้างเสริมให้ซึมลึกลงไปสู่หัวใจของคนไทยทุกคน


ดนตรี......................................................................................................................................จุดประสงค์การสร้างบทเพลง
เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดค่านิยม­ไทย และเอกลักษณ์ไทย มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่า แนวทางปฏิบัติอันดีงาม การรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามและการส่ง­เสริมให้เกิดความเข้าใจเรียนรู้การเป็นวัฒ­นธรรมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เปิดฟังได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=MKtafQw__vU

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไชยญาณ บุญยศความเห็น (0)