วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.59 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้่นเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยและความเสียหายจากการทุจริต ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยให้กลับคืนสู่สังคมสร้างนิสัยไม่ยอมจำนวนและกล้าที่จะยืนหยัดต่อต้ายการทุจริตอย่างจริงจัง

ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า การจัดบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ ตลอดทั้งให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรม นำพาประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งและผาสุกโดยถ้วนหน้า ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)