UKM-8 : ความปลอดภัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 1 เรื่องเล่าที่ 5
ผู้เล่า : เสถียร แป้นเหลือ
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : ความปลอดภัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

        - เล่าเกี่ยวกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง มอ. ปัตตานี จึงกำหนดเป้าหมายฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัยให้บุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรักความผูกพัน เพื่อรักษา “ทุนมนุษย์” ที่มีอยู่เพื่อลดอัตราการย้ายออกนอกพื้นที่

        - หลักการที่นำมาใช้ คือ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยสร้างกิจกรรมให้เกิดความรักกันระหว่างบุคลากร อันมาจากปัญหาเดียวกัน โดยใช้กิจกรรมกีฬา และการพูดคุย บรรยายความรู้สึกปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและการร่วมรับรู้ทุกข์สุขของบุคลากรโดยผู้บริหารวิทยาเขต รวมทั้งการนำกำลังใจจากภายนอกมาเป็นแรงเสริม

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างพลังสามัคคี

         2. การใช้กิจกรรมกีฬา และ KM เป็นสื่อสร้างขวัญกำลังใจ

         3. ช่วงวิกฤตเน้นรักษาชีวิตและรักษาใจ

         4. ความรัก ความห่วงใย คือ ปัจจัยของการพัฒนา

คุณลิขิต
         1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
         2. นางสุนิสา พรหมมณี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#เสถียร#แป้นเหลือ

หมายเลขบันทึก: 58193, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)