UKM-8 : เครือข่ายบัณฑิตศึกษา


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 1 เรื่องเล่าที่ 4
ผู้เล่า : ภาวดี ภักดี
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : เครือข่ายบัณฑิตศึกษา

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

        - การสร้างความร่วมมือผู้ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษาโดยตั้งเป็นคณะกรรมการเครื่อข่ายฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะมีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งข่าวที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาโดยมีการประชุมสัญจรไปตามคณะต่าง ๆ พร้อมแทรกวาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างการประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้ทราบสถานการณ์ของการทำงานแต่ละแห่ง และนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นไปพัฒนางานของตนเองซึ่งทำให้บริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเดียวกัน

        - นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสัมมนานอกสถานที่ร่วมกัน สันทนาการร่วมกัน และจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน จากกิจกรรมดังกล่าว คนในเครือข่ายมีความเชื่อมั่นมากขึ้น กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น และมีความ สนิทสนมก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

         2. การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และเป็นช่องทางการสื่อสาร

         3. ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ

         4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

คุณลิขิต
         1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
         2. นางสุนิสา พรหมมณี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ภาวดี#ภักดี

หมายเลขบันทึก: 58190, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)