เผยแพร่ผลงาน

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน

เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาวจิตลดากองแก้ว

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

4 ปีการศึกษา 2556 ที่เคยเรียนเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว จำนวน 39 คน โดยใช้วิธีเลือกสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน

แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า

1) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.13/81.86

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน

เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการความเห็น (0)