ชุมชนนักปฏิบัติ

ความสำคุญของชุมชนนักปฏิบัติที่มีต่อองค์กร

การสร้างและการรักษาองค์ความรู้ – เนื่องจากชุมชนจะให้ความสนใจกับการพัฒนาและรักษาสิ่งที่เป็นความหมายผ่านการ ปฏิบัติร่วมกัน มันจึงเป็นสภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับการค้นหาและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ชุมชนนักปฏิบัติคือหน่วยที่มีชีวิตที่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆ ของชุมชนเองสามารถพัฒนาความสามารถที่จำเป็นเพื่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่ของ ชุมชนนักปฏิบัติในการสร้างองค์ความรู้

ทางหนึ่งที่องค์กรหลายๆ แห่งใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร ก็โดยการให้การสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ชุมชนเหล่านี้คือ กลุ่มที่มารวมตัวกันเองโดยผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้และ ความชำนาญในกระบวนการบางอย่างทางธุรกิจ หรือทางการผลิต การปฏิบัติงานและแม้กระทั่งกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้เหล่านี้ก็คือ มันไม่มีพรมแดนของหน่วยงานเป็นข้อจำกัด ทำให้กลุ่มคนจากส่วนงานต่างๆ ขององค์กรมารวมกันเพื่อทำงงานร่วมกันในเรื่องที่สนใจเหมือนๆ กัน และสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาที่พบเหมือนๆ กัน การเข้าร่วมในชุมชนเหล่านี้มีเพียงข้อจำกัดอยู่ตรงที่ความสนใจและความทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลเท่านั้น

อะไรคือคุณค่าของ COPs? จากบทความใน Harvard Business Review, Wenger และ Snyder ได้สรุปถึงคุณค่าที่ COPs สามารถมีให้กับองค์กรไว้ดังนี้

  • ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ขององค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้า
  • ช่วยสร้างสายงานธุรกิจใหม่
  • ช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น – สมาชิกของชุมชนทราบว่าควรจะถามใครเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรู้ ว่าควรจะถามคำถามอะไรที่เหมาะสม
  • ช่วยในการถ่ายทอดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ – เวทีต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะสำหรับกลุ่มที่ต้องการช่วยกันแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าสำหรับการกระจายถ่ายทอดแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปทั่วองค์กร ด้วย
  • ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ – ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
  • ช่วยในการสรรหาและธำรงรักษาคนเก่ง – โอกาสในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษและมี เกียรติ สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ที่ดีในการรักษาคนเก่งได้ในอีกทางหนึ่งด้วย
  • ช่วยให้ไม่ล้าสมัย – ความรู้ใหม่ทำให้เกิดคำถามใหม่ๆ ซึ่งทำให้เกิดโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ

อ้างอิง : http://www.kmcop.com/community-of-practice/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)