อินเทอรเน็ตกับบทบาทสำคัญในการจัดการความรู


อินเทอรเน็ตกับบทบาทสำคัญในการจัดการความรู

อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นโปรแกรมคนหาชวยในการคนหาขอมูลและความรูที่ตองการจากอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว แมวาจะหาขอมูลที่ไมตรงกับความตองการก็ตาม แต่ในการจัดการความรูแลว อินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในการคนหาขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนหาจากคําสําคัญในฐานขอมูลความรู ตางๆ ดังเห็นไดวามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกมีระบบฐานขอมูลความรูสนับสนุนการศึกษาและวิจัยจํานวนมาก การเขาถึงขอมูลที่เปนความรูไดมากกวายอมีหมายความว่าโอกาสในการเรียนรูมีมากกวา

อินเทอรเน็ตชวยใหการแลกเปลี่ยนความรูทําไดรวดเร็วและงาย

อินเทอรเน็ตชวยในการกระจายความรูในกลุมเปาหมายที่กวางมากขึ้น อินเทอรเน็ตชวยลดปญหาและขอจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลา เชนสามารถแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือกระดานขาวกับกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลทั่วไปก็ไดเมื่อขอมูลหรือสารสนเทศมีขนาดที่ใหญขึ้นการจัดเก็บก็จําเปนตองมีความซับซอนมากตามไปดวยดังเห็นไดจาก รูปแบบและกรรมวิธีของการจัดเก็บที่จัดเก็บแบบแฟมตัวอักษรมาเปนระบบฐานขอมูลทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ ระบบดาตาแวรเฮาส (Data warehouse) และระบบดาตาไมนนิ่ง (Data mining) และในอนาคตคงมีระบบจัดการขอมูลที่มีความซับซอนมากกวานี้ ทานผูอานลองจินตนาการวาหากไมมีเทคโนโลยีสารสนเทศแลวขอมูลตางๆ จะจัดเก็บกันในรูปแบบไหน และความยากงายในการคนหาและดึงขอมูลเหลานั้นมาใชจะเปนอยางไร องคกรที่ประสบความสําเร็จสวนใหญเปนองคกรที่สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อสรางความรูใหมเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน เชนหางสรรพสินคานําขอมูลการขายมาวิเคราะหและสรางเปนความรูใหมเกี่ยวกับลูกคาและรายการสินคาทําใหรูวาลูกคาตองการสินคาประเภทไหน ปริมาณมากนอยเทาไหร สินคาแตละชนิดมีความสัมพันธกันอยางไร หางสรรพสินคานั้นก็สามารถนําความรูนั้นมาใชในปรับเปลี่ยนกลยุทธและการดําเนินการเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการไดดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเขาดวยกันทําใหกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู (knowledge transfer) ทําไดดียิ่งขึ้น

หมายเลขบันทึก: 581169เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 07:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 ธันวาคม 2014 10:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี