ผู้ตรวจประเมินภายใน 3


เกณฑ์หมวดที่ 1,2,4 (TQA Criteria 2014 -2015 Category 1,2,4)

ผู้ตรวจประเมินภายใน 3

PMK Internal Assessor 3

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

19 พฤศจิกายน 2557

บทความนี้ นำมาจากเอกสาร ตอนที่ 3 ของทั้งหมด 9 ตอน ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้ตรวจประเมินภายใน ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ปี 2557-2558 เอกสารนี้ไม่ใช่ตัวเกณฑ์ เป็นเพียงใช้ประกอบการอบรม

เกณฑ์รางวัลฉบับที่เป็นทางการ สามารถ Download ได้ที่ website คือ www.tqa.or.th

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/pmk-internal-assessor-3

ตอนที่ 3 เกณฑ์หมวดที่ 1,2,4 (TQA Criteria 2014 -2015 Category 1,2,4)

แนวทางการตอบเกณฑ์ ในการตอบหัวข้อในหมวด 1-6 ที่มีคำถาม "อย่างไร" (How) องค์กรควรตอบคำถามดังกล่าวด้วยการนำเสนอสารสนเทศของกระบวนการที่สำคัญที่แสดงถึง

 • แนวทาง (Approach)
 • การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการ (Deployment)
 • เรียนรู้ (Learning)
 • การบูรณาการ (Integration)

แนวทาง (Approach–A)

 • วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
 • ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆ ของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร
 • ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ขององค์กร
 • ระดับของการที่แนวทางนั้นนำไปใช้ซ้ำได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้ (ซึ่งหมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบ)

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment–D)

 • ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
  • การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อองค์กร
  • การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
  • การนำแนวทางไปใช้ (สู่การปฏิบัติ) ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม

การเรียนรู้ (Learning-L)

 • การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง
 • การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง ผ่านการสร้างนวัตกรรม
 • การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

การบูรณาการ (Integration-I)

 • หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของ
  • แนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ (หมวด 1 ถึง หมวด 6)
  • การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
  • แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์กร

คำถาม "อะไร" (what) มีอยู่ 2 แบบ

1. เป็นการถามถึงสารสนเทศพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่สำคัญและขั้นตอนการดำเนินการ การตอบแต่เพียงว่า "ใคร" เป็นผู้รับผิดชอบอาจมีประโยชน์บ้าง แต่ไม่เพียงพอสำหรับการวินิจฉัยหรือให้ข้อมูลป้อนกลับได้

2. เป็นการถามถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ผล แผน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัววัดที่สำคัญขององค์กร ว่าคือ "อะไร"

ผู้ประเมินมองหาอะไร ?


 1. Systematic Approach
  • Repeatable
  • Reliable data and information
  • Appropriate
  • Embedded ใน Organizational Profile
 2. 2. Deployment

  • All appropriate work units
  • Different parts of the organization
  • Compactly by using table

3. Evaluation and improvement & organizational learning and sharing

  • Fact-based management
  • Revision of plan or process (innovation)
  • Current with business needs and directions
  • Lead to doing the right thing"

4. Alignment and integration

  • Related org. profile (alignment)
  • Criteria items, areas to address, and sub areas (integration)
  • support key organization - wide goals.
  • Fully interconnected units

5. Respond fully to item requirements

  • Missing information = GAP
  • Degree of responsiveness : none, basic, overall, multiple, and full

หัวข้อของเกณฑ์

หมวด 1 การนำองค์กร ในหมวดการนำองค์กรนี้ เป็นการตรวจประเมินว่าการกระทำของผู้นำระดับสูงขององค์กรได้ชี้นำและทำให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบการกำกับดูแลองค์กร และวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างรวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

 1. 1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง: (60 คะแนน)

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม การกำหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ความมุ่งมั่นและบรรยากาศต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

(3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน การทำให้องค์กรมีความยั่งยืน

ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององค์กร

(1) การสื่อสาร การสื่อสารสองทิศทาง และการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้าที่สำคัญ

(2) การทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดำเนินการ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร สร้างนวัตกรรม และกล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง: (50 คะแนน)

ก. การกำกับดูแลองค์กร

(1) ระบบการกำกับดูแลองค์กร การทบทวนและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลองค์กร

(2) การประเมินผลการดำเนินการ การประเมินผลการดำเนินการของผู้นำระดับสูง ซึ่งรวมถึงผู้นำสูงสุดด้วย

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กรมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติการประจำวัน

(2) การสนับสนุนชุมชน การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญอย่างจริงจัง

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

2.1การจัดทำกลยุทธ์ : (45 คะแนน)

ก. การจัดทำกลยุทธ์

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ วิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการจัดทำกลยุทธ์

(2) การสร้างนวัตกรรม การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเหลือการสร้างนวัตกรรม

(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ ได้นำองค์ประกอบที่สำคัญ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร ระบบงานที่สำคัญขององค์กร และวิธีการในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน

ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ มีอะไรบ้าง ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ : (50 คะแนน)

ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญขององค์กร

(2) การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

(3) การจัดสรรทรัพยากร ด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

(4) แผนด้านบุคลากร แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(5) ตัววัดผลการดำเนินการ ที่ใช้ติดตามผลลัพธ์

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่สถานการณ์บังคับ

ข. การคาดการณ์ผลการดำเนินการ การคาดการณ์ผลการดำเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร การเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่งหรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร และองค์กรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินว่าองค์กรใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างไร

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร: (55 คะแนน)

ก. การวัดผลการดำเนินการ

(1) ตัววัดผลการดำเนินการ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจำวัน และผลการดำเนินการโดยรวมขององค์กร

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์

(3) ข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ การทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถขององค์กร

ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ

(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ข้ามหน่วยงานและกระบวนการทำงาน

(2) ผลการดำเนินการในอนาคต เพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม เพื่อใช้จัดลำดับความสำคัญและสร้างนวัตกรรม

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: (45 คะแนน)

ก. ความรู้ขององค์กร

(1) การจัดการความรู้ การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้

(2) การเรียนรู้ขององค์กร ใช้ความรู้และทรัพยากรเพื่อให้การเรียนรู้ฝังรากลึกอยู่ในแนวทางการปฏิบัติการขององค์กร

ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) คุณลักษณะ แม่นยำ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ

(2) ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน สำหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งลูกค้า

(3) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย

(4) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจ/กิจการอย่างมีประสิทธิผล

สรุปตอนที่ 3 - แนวทางการตอบเกณฑ์ ในการตอบหัวข้อในหมวด 1-6 ที่มีคำถาม "อย่างไร" องค์กรควรตอบคำถามดังกล่าวด้วยการนำเสนอสารสนเทศของกระบวนการที่สำคัญที่แสดงถึง

 • แนวทาง (Approach)
 • การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติการ (Deployment)
 • เรียนรู้ (Learning)
 • การบูรณาการ (Integration)

***********************************************

จบตอนที่ 3/9

หมายเลขบันทึก: 580786เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 21:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 19:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี