แนวทางปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย(ลำดับขั้นตอน)


แนวทางปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย(ลำดับขั้นตอน)

18 พฤศจิกายน 2557

มี ๓ ประเด็นตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนว่าควรจะมีโครงสร้างเป็นอย่างไรมีรูปแบบใดที่เหมาะสม มีกี่ชั้น ได้แก่

(๑) รูปแบบกรุงเทพมหานคร(เป็นรูปแบบเฉพาะของการปกครองท้องถิ่นพิเศษ แบบมหานคร)

(๒) รูปแบบจังหวัดปกครองตนเอง (แนวคิดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)

(๓) รูปเทศบาล (รูปแบบสากลที่ทั่วโลกใช้) หรือรูปแบบอื่นที่เสนอ

เลือกเอาว่าควรจะมีกี่ชั้นและพิจารณาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการบริหารจัดการ

ปัจจุบัน ของไทยมี ๓ ชั้น (Tier or levels of public administration) คือ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ประเด็นที่ ๒หลังจากที่พิจารณาเลือกโครงสร้างและรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อไปให้พิจารณาถึงขนาดที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับรองลงไป (ในกรณีที่เลือกรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนบน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยอาจพิจารณาจาก (๑) ประชากร (๒) รายได้ (๓) พื้นที่ (๓) พิจารณาผสมหรือกรณีมีเหตุผลพิเศษว่าขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมควรจะมีหลักเกณฑ์อย่างไร

กรณีพิจารณาจากฐานประชากรที่รับผิดชอบเป็นเกณฑ์ ดังนี้

(๑) จำนวนไม่น้อยกว่า๕,๐๐๐ คน หรือ

(๒) จำนวนไม่น้อยกว่า๑๐,๐๐๐ คน (ธนาคารโลกเสนอ ปี ๒๕๕๕ มี economy of scale โดยขนาด อปท. ที่เหมาะสมทั่วไปจะต้องมีประชากรในพื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน) หรือ

(๓) จำนวนไม่น้อยกว่า๒๐,๐๐๐ คน (รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เสนอไว้เมื่อ ๒๕๔๖)

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่สามารถพัฒนาศักยภาพและตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายข้าราชการประจำ , นักการเมือง และประชาชนผู้รับบริการ

ประเด็นที่ ๓ เมื่อพิจารณาถึงขนาดที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชั้นถัดไป คือในชั้นที่สอง หรือชั้นที่สามแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้พิจารณาในสองเรื่อง คือ

(๓.๑) เรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละชั้นให้เหมาะสม เพื่อมิให้มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน หรือ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ร่วมมือกัน หรือเกื้อหนุนกันและกัน (ร่วมกัน) รวมถึงอำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้เหมาะสมด้วย

อาทิเช่น ในกรณีของการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางมิใช่การถ่ายโอนแบบเด็ดขาด ควรให้ส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนได้เช่น ในกรณีของการจัดการปัญหาน้ำท่วม กทม. ปรากฏว่ารัฐบาลกลางมีบทบาทน้อยมาก และ กทม. ไม่รับฟังปัญหาจากรัฐบาลกลาง เป็นต้น

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยุบรวม หรือควบรวมไม่ได้ ด้วยเหตุผลความจำเป็นพิเศษ เช่น เป็นเกาะเป็นท้องที่ทุรกันดาร ป่าเขา ห่างไกล เหตุผลพิเศษอื่นใด ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรจะมีอำนาจหน้าที่อย่างไร ซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ด้วย มิให้อำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน

(๓.๒) เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องระบบคุณธรรม ซึ่งปัญหาการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นปัจจุบันเกิดปัญหาหลายประการ ก็ต้องแก้ไข เช่น การโอนย้ายข้ามจังหวัดซึ่งเป็นอำนาจของนายกทั้งสองแห่ง ซึ่งในทางปฏิบัติจะทำการแทนมิได้และอีกหลายประการที่ทำให้ข้าราชการตกเป็นผู้อยู่ในฐานะจำยอมอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี คงต้องพูดระบบพิทักษ์คุณธรรมระบบสหภาพข้าราชการท้องถิ่น องค์กรกลางในการสอบเลื่อนระดับผู้บริหารและบรรจุตามความรู้ความสามารถ สร้างระบบคุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 580695เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014 14:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 10:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี