รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6


ผู้ศึกษา นางอนุโณทัย คำเครื่อง

สังกัดสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 ที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1 ) เท่ากับ 78.67 และประสิทธิผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 78.75 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.67/78.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ การทดลองกลุ่มประชากร จำนวน 16 คน ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t – test คำนวณด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( m= 4.49 s = 0.49) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชั้นประถมศึกษา ปี 6 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมครู อยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.62 s= 0.45) รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (m= 4.55 s= 0.50) และด้านบรรยากาศในการเรียน และสิ่งแวดล้อมในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (m= 4.30 s= 0.51)

หมายเลขบันทึก: 580596เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2014 16:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2014 17:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี