บันทึก Story Telling เรื่องเล่าเร้าพลัง (การเข้ากลุ่มสนทนาจากเพื่อน 4 คน)/ ผู้บันทึกนางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์

บันทึก Story Telling เรื่องเล่าเร้าพลัง (การเข้ากลุ่มสนทนาจากเพื่อน 4 คน)

เรื่องที่ 1

ชื่อเรื่อง ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อผู้เล่า นางสาวอภิญญา รักพุดซา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา 2551-2556

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องย่อ

นางสาวอภิญญา รักพุดซาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย มีความคาดหวังว่าต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1นางสาวอภิญญา รักพุดซาจึงตั้งใจเรียนด้วยความเพียรพยายาม และมีเทคนิคในการเรียนเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังนั่นคือ เทคนิคกระบวนการบริหารของเดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารจัดการเรื่องเรียนจากเทคนิคนี้ทำให้ประสบความสำเร็จจบเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย3.85สอบได้คะแนนลำดับที่ 1 ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา กลัวผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

วิธีแก้ปัญหา มีความเพียรพยายามและตั้งใจเรียนโดยใช้เทคนิค PDCAดังนี้

P : วางแผนกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่ศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า

D : มุ่งมั่นมีสมาธิในการเรียนตั้งใจเรียนในเวลาที่อาจารย์สอนสรุปความรู้ในแต่ละวิชาที่เรียนในรูปแบบของmind mapping เพื่อทบทวนบทเรียน

C : ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา

A : หาข้อบกพร่องของตนเองแล้วหาแนวทางแก้ไข

ผลที่เกิดขึ้น ประสบความสำเร็จด้านการเรียนตามที่คาดหวังไว้คือได้เกียรตินิยมอันดับ 1

แก่นความรู้ที่ได้รับ ถ้าต้องการประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความเพียรพยายามตั้งใจและอดทน

กลยุทธ์ในการทำงาน การวางแผนการเรียนโดยใช้เทคนิคของเดมมิ่ง (PDCA)

นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ (ผู้บันทึก)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 2

ชื่อเรื่อง มาตามนัด

ชื่อผู้เล่า นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 2

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ การสอนวิชาภาษาอังกฤษ : นักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2557

สถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

เรื่องย่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยากไม่สามารถสื่อสารและบอกความหมายของคำศัพท์ได้ครูจึงนำเกมเรียกว่า "มาตามนัด"มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเล่นเป็นทีมแข่งขันกันทายภาพที่เพื่อนวาดตามฉลากที่จับได้โดยมีข้อตกลงว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทายภาพเท่านั้นทีมใดตอบถูกได้ 1 คะแนนทีมที่ได้คะแนนมากว่าจะเป็นผู้ชนะจากนั้นให้นักเรียนบันทึกคำศัพท์ลงสมุดเพื่อทบทวนนักเรียนเกิดความสนุกสนานมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถจำคำศัพท์ได้มากขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ครูนำเทคนิคการสอนโดยใช้เกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

และสามารถจำคำศัพท์ง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนไม่เบื่อหน่ายมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถจำคำศัพท์

ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้วิธีที่หลากหลายยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อ

ความคงทนของความรู้

กลยุทธ์ในการทำงาน การนำวิธีการสอนโดยใช้เกมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ (ผู้บันทึก)

...........................................................................................................................................................................................

เรื่องที่ 3

ชื่อเรื่อง สมาธิกับเด็กซน

ชื่อผู้เล่า นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา 2553

สถานที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องย่อ

นักเรียนชื่อเด็กชายปังปอนด์อยู่ชั้น ป.1 มีพฤติกรรมขี้เกียจเรียน ดื้อ เสื้อหลุดออกนอกกางเกงเป็นประจำ ไม่สนใจเรียนครูจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กชายปังปอนด์โดยให้นักเรียนทุกคนสวดมนต์และนั่งสมาธิทั้งก่อนและหลังเลิกเรียนเป็นประจำเมื่อทำเป็นประจำผลที่ได้คือเด็กชายปังปอนด์มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพื่อน ๆ ในห้องยอมรับและรักปังปอนด์มากขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วิธีแก้ปัญหา ครูให้นักเรียนสวดมนต์ และนั่งสมาธิทุกวันก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นตั้งใจเรียนไม่ดื้อแต่งกายเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของเพื่อน

แก่นความรู้ที่ได้รับ ถ้านักเรียนฝึกสมาธิเป็นประจำทำให้นักเรียนมีจิตใจที่สงบนิ่งส่งผลให้พฤติกรรมพัฒนาไปในทางที่ดีและทำให้

มีผลการเรียนดีขึ้น

กลยุทธ์ในการทำงาน การนำหลักธรรมทางศาสนามาช่วยขัดเกลาจิตใจช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้นได้

ผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ (บันทึก)

..............................................................................................................................................

เรื่องที่ 4

ชื่อเรื่อง แด่หนูผู้ขยัน

ชื่อผู้เล่า นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2556

สถานที่ โรงเรียนบ้านโคกโจด

เรื่องย่อ

นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จำคำศัพท์ในบทเรียนไม่ได้ครูจึงใช้วิธีคัดเลือกคำศัพท์ในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนฝึกท่องทุกวัน ครูได้สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท่องคำศัพท์ได้ตามเป้าหมาย 3 คนแรก นักเรียนเริ่มมีความกระตือรือร้นในการท่องคำศัพท์ เพราะอยากได้รางวัล เวลาว่างครูจะเปิดนิทานภาษาอังกฤษให้นักเรียนดูนักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้เร็วขึ้น บอกความหมายของคำศัพท์ได้ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ครูให้นักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียนโดยสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีให้รางวัลเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและใช้วิธีให้นักเรียนดูนิทานภาษาอังกฤษเพื่อจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่มีในบทเรียนได้เข้าใจเรื่องที่เรียนเร็วขึ้น และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย

แก่นความรู้ที่ได้รับ การใช้เทคนิคให้รางวัลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีความสนใจในการทำกิจกรรมมากขึ้น

กลยุทธ์ในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมแต่ควรเปลี่ยนวิธีการสร้างแรงจูงใจให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการทำกิจกรรมมากขึ้น

นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ (ผู้บันทึก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน 6 ครั้ง / AAR 4 เรื่อง / Story Telling 1 เรื่อง /Story Telling เพื่อน 4 คน/ โดยนางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ รหัสนักศึกษา 57D0103110 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่1 รุ่นที่ 13)ความเห็น (0)