เรื่องเล่าจากเพื่อน


Story Telling เรื่องที่ 1

ชื่อผู้เล่า นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ชื่อเรื่อง สอนอย่างไรให้ชอบภาษาอังกฤษ

เป็นปัญหาเกี่ยวกับ นักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556

สถานที่ โรงเรียนบ้านโคกโจด

เนื้อเรื่องย่อ นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษน้อย ครูจึงให้นักเรียนมาท่องคำศัพท์กับครูวันละ 5 คำ โดยจะท่องคำศัพท์ในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ พักกลางวัน หลังเลิกเรียน แต่นักเรียนไม่มาท่องคำศัพท์ ครูจึงตั้งรางวัล แก่นักเรียนที่ท่องคำศัพท์ได้ตามที่ครูกำหนด 3 คนแรก ทำให้นักเรียน กระตือรือล้น ที่จะท่องคำศัพท์กับครู ทำให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนที่ครูถามคำศัพท์ ครูให้คำชมเชย ทำให้นักเรียนภูมิใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

ขุมความรู้จากเรื่องที่เล่า

ปัญหา นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ให้รางวัลและคำชมเชย

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนมาท่องคำศัพท์กับครู ตั้งใจเรียนและส่งการบ้าน

แก่นความรู้ที่ได้รับ

วิชาที่นักเรียนคิดว่ายาก ไม่อยากเรียน หากครูเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สร้างความเชื่อมั่นและให้กำลังใจโดยมีรางวัลหรือคำชมเชยในการทำกิจกรรมจะทำให้ผู้เรียนลดภาวการณ์ตึงเครียดในวิชา และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนที่ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์ในการทำงาน

การสร้างเงื่อนไขในการเรียนหรือการทำงานโดยการตั้งเป้าหมายว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะได้อะไร

จะทำให้เราเห็นคุณค่าของงานนั้นๆและพยายามทำให้สำเร็จ และถ้าในช่วงที่ทำงานนั้นๆได้รับกำลังใจก็ยิ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นและผลักดันให้งานนั้นประสบความสำเร็จ

บันทึกStory Telling เรื่องที่ 2

เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง (เข้ากลุ่มเล่าเรื่อง)

ชื่อผู้เล่า นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 2

ชื่อเรื่อง เกมมาตามนัด

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ การสอนวิชาภาอังกฤษ : นักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2557

สถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

เรื่องย่อ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ชอบเรียนในรายวิชานี้ ไม่สามารถสื่อสารได้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ต่ำ ครูผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม ชื่อเกม "มาตามนัด" เพื่อให้ผู้เรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถจำคำศัพท์ได้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วให้วาดภาพตามที่จับฉลากได้ หลังจากนั้นให้สมาชิกที่เป็นตัวแทนกลุ่มตอบคำถาม ทายภาพที่เพื่อนวาดถ้าหากทายถูกก็จะได้คะแนน 1 คะแนน แข่งขันกันไปเรื่อยๆ จนมีทีมที่ชนะ ผู้เรียนจะมีความตื่นเต้น สนุกสนานในการเรียน สามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้

ผลที่เกิดขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ได้เล่นเกมสนุกสนาน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำคำศัพท์

ได้มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดภาพจำ

ที่ดี สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองมีความสุข สนุกสนานในการเรียน

กลยุทธ์ในการทำงาน การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้

ผู้เรียนมีความสุข เรียนรู้ได้ดีขึ้น

Story Telling เรื่องที่ 3

ชื่อผู้เล่า นางอัมพร นันทเสนนา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ชื่อเรื่อง ครูคือแบบอย่าง

เป็นปัญหาเกี่ยวกับ นักเรียนไม่มีจิตสาธารณะขาดความรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552

สถานที่ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

เนื้อเรื่องย่อ นักเรียนในที่ปรึกษาของครูอัมพร ไม่ช่วยกันทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย เป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง จนครูอัมพรต้องมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่นักเรียนในที่ปรึกษารับผิดชอบอย่างนี้ทุกเช้า จนนักเรียนรู้สึกผิด และชวนกันมาทำความสะอาดแทนครู โดยที่ครูไม่ต้องตามนักเรียนมาทำความสะอาด

ขุมความรู้จากเรื่องที่เล่า

ปัญหา นักเรียนไม่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีแก้ปัญหา ครูทำความสะอาดแทนนักเรียน (ทำเพื่อเป็นตัวอย่าง)

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดโดยที่ครูไม่ต้องไปตาม

แก่นความรู้ที่ได้รับ การสอนที่ดีที่สุดคือ การทำเป็นตัวอย่างที่ดี

สำหรับเด็กแล้วนั้นอาจมีบางสิ่งที่ยังสงสัย และตั้งคำถาม ทำไมต้องทำแต่ถ้าครูอธิบายถึงเหตุผลให้เด็กเข้าใจพร้อมกับทำเป็นตัวอย่าง จะทำให้เด็กหาคำตอบสำหรับข้อสงสัยนั้น และทำตามด้วยความเต็มใจ

กลยุทธ์ในการทำงาน

การตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะการปลูกฝังจิตรสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

คำสำคัญ (Tags): #story telling
หมายเลขบันทึก: 580448เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 14:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 14:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี