วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 วันแรกของการเปิดภาคเรียน 2/2557

ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมหน้าเสาธง การเคารพธงชาติ การตรวจเครื่องแต่งกาย ในการเปิดเทอม เนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ครูจึงให้นักเรียนแต่ละชั้นช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของตัวเอง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้และในช่วงบ่ายฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมการเรียนการสอน แผนการสอน ตารางการสอน ช่วงชั้นที่จะทำการสอน และในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมจะมีกิจกรรมลอยกระทง ในการประชุมครั้งนี้คณะครูจึงได้ได้แบ่งหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนให้แต่ละคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และกิจจกรมแรกของวันนี้คือนักศึกษาจะช่วยกันจัดบอร์ดหน้าห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และในช่วงพักเที่ยงเป็นเวรสหกรณ์โรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)