After Action Review 4 อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 โดย ท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ


After Action Review 4

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

โดย ท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์ รหัส 57D0103109 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ 1

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

การเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 7 กันยายน 2557

โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริสุเสารัจ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ในโลกยุคใหม่การจัดการเรียนรู้ จะเป็นยุคแห่งสมอง The Brain New World จัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสมอง ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นและให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามที่ตนถนัด สมองมี 2 ซีก คือ ซีกซ้ายกับซีกขวา ทั้ง 2 ซีก มีความแตกต่างกัน ซีกซ้ายจะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ การคิดวิเคราะห์ ภาษา วางแผน การคำนวณ วิทยาศาสตร์ ส่วนซีกขวาจะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ศิลปะ คิดสังเคราะห์ จังหวะ สมองมี 2 ซีก 4 ความคิด ซีกซ้ายจะเป็นนักปราชญ์ นักวิชาการ นักบวช นักค้นคว้า วิจัย คิดซับซ้อน ชอบความจริง ชัดเจน มีเหตุผล และนักบริหาร นักจัดการ ตรงเวลา ต้องชัดเจน มั่นคง ปลอดภัย ซีกขวา จะเป็น

นักสร้างสรรค์ นักพัฒนา คิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ทดลอง ศิลปิน ชอบคิดต่าง ใช้อารมณ์ และนักบริการ

นักมนุษยนิยม ชอบสนทนา มีมนุษย์สัมพันธ์ เอื้ออาทร สังคมสงเคราะห์ เป็นผู้นำ ชอบบริการหลักการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน คือสมองมีการทำงานไปพร้อมๆกัน สามารถจัดกิจกรรมหลากหลายได้ ในขณะเดียวกันสมองสามารถรับรู้ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อย การเรียนเกิดจากความสนใจและการรับรู้และความจำมี 2 แบบ คือ การท่องจำกับจำแบบสามัญสำนึกและเราจะมารู้จักการจัดการเรียนการสอน

แบบระบบการสอนแบบ 4 MAT จะเป็นการเรียนที่ให้ความสำคัญต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนที่แตกต่างกัน มุ่งพัฒนาสมองของมนุษย์ทั้ง 2 ซีก คือ ซีกซ้ายกับซีกขวาไปพร้อมๆกัน การสอนแบบ 4 MAT จะใช้ Why, What, How, If…then ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ 4 MAT จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสงสัยและสังเกต หาเหตุวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์เดิมและเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ ทำความเข้าใจด้วยการลงมือทำ นำไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ทบทวนและตรวจสอบ แล้วทำการเผยแพร่ วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีวิธีที่หลากหลาย การสอนจากการเรียนรู้จากกรณีปัญหาการเรียนรู้เป็นรายบุคคลการเรียนรู้แบบสรรคนิยม การสอนแบบ เอส ไอ พี การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการทำงาน การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา

บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตั้งใจฟังวิทยากรอบรมดีมาก้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เป๋นอย่างดี มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยากรบรรยายได้ดีมาก

มียกตัวอย่าง และให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการทำกิจกรรม แบ่งกลุ่ม 4 คน ให้ทำกิจกรรม Why, What, How, If…then สนุกสนานมาก มีการทดสอบของสมองว่าเรามีความถัด หรือใช้สมองซีกซ้ายหรือขวา โดยมองไปที่จุดวงกลม นักศึกษาตื่นเต้น และมีความเข้าใจใน 4 MAT

การนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในเรื่อง Animal ขั้น Why ให้นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ พูดคุย ซักถาม รู้จักสัตว์อะไรบ้าง ขั้น What ครูอธิบายเรื่องของสัตว์ที่นักเรียนรู้จัก หรือบ้านของนักเรียนมีสัตว์อะไรบ้าง ต่อมาขั้น How นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยแยกเป็น 2 กลุ่มคือ Wild animal pets ขั้น If…then ให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเกี่ยวกับสัตว์ที่ตนเองไม่รู้จัก หรือที่ตนเองสนใจ อยากศึกษาเพิ่มเติม

คำสำคัญ (Tags): #หนังสือ
หมายเลขบันทึก: 580083เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 21:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 21:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี