บันทึกAARครั้งที่ 3


บันทึก AAR ครั้งที่ 3

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอนดร. อดิศรเนาวนนท์

โดยนางสาวสุนีย์เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน

ติดต่อ091-0251803E-mailSuneeleknok@gmail.com

เรื่องทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21

………………………………………………………………………………………………………………..

สิ่งที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21

ความรู้ที่ได้รับ

การเป็นเด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีสุขนั้นเป็นลักษณะที่ชาติต้องการซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคที่จะต้องสร้างเด็กไทยให้ยืนอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขและอยู่ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้ ซึ่งลักษณะที่เด็กไทยพึ่งประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21 คือ E (L+L+I) E=Ethical จริยธรรม L=Learner เป็นผู้ใฝ่รู้ L=Leader ผู้นำ I=Innovator เปลี่ยนแปลงดังนั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาเด็กไทยให้ได้ลักษณะดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ โดยสรุปคือ ครูต้องมีทักษะสำคัญ 7 ประการเรียกสั้นๆว่า 7Cเป็นทักษะเพื่อการเป็นครูมืออาชีพโดยทั้งหมดนี้ต้องมีการพัฒนาผ่านการสร้างหลักสูตร การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิดที่ดีนั้นต้องผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 Steps คือ 1.ระบุคำถาม 2.แสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นพิสูจน์สมมติฐาน เพื่อหาคำตอบของสมมติฐาน 3.สร้างความรู้ หรือการสรุปความรู้ที่ได้ 4.สื่อสาร เป็นการนำเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างความรู้ความเข้าใจ 5.ตอบแทนสังคม เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่การสอนด้วยกระบวนการ 5 ขั้น เป็นวิธีการสอนแบบสืบค้นและวิธีสอนแบบโครงงานโดยบูรณาจากเรื่องราวต่างๆซึ่งเมื่อวิเคราะห์กระบวนการขั้น 1, 2, และ 3 จากการระบุคำถามถึงการสร้างความรู้ หรือสรุปผลขั้นที่ 3 ดังกล่าว คือขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิดประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้ 1) ระบุคำถาม 2)[ ตั้งสมมติฐาน 3) ออกแบบรวบรวมข้อมูล4) ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล5) วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล6) แปลความหมายและสรุปส่วนขั้นที่ 4 ของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมทักษะการอ่าน พูด เขียน ขั้นที่ 5 เป็นตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นขั้นที่ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้มีการนำผลงานไปเผยแพร่ หรือใช้ในชีวิตจริง

การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน

นำความรู้ที่ได้ ทักษะการพัฒนาครูมาใช้ในการพัฒนาตนเอง เพราะทักษะครูมืออาชีพเป็นทักษะที่สำคัญที่จะเป็นตัวช่วยในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องปฏิบัติและพึงมีได้แก่ พัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง การนำนวัตกรรมไปใช้ การประเมินตามสภาพจริง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน การเสริมสร้างลักษณะ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลอย่างมีคุณภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และเกิดนวัตกรรมด้วยวิจัยมาใช้ในการเรียน การสอน

คำสำคัญ (Tags): #ศตวรรษที่ 21#7c
หมายเลขบันทึก: 580030เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี