เรียนปกติ | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันจันทร์ที่ 3 พ.ย 2557 เสร็จสิ้นกิจกรรมวันวิชาการ วันนี้ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้มีการเรียนการสอนปกติ 

ซึ่งในวันนี้ผมมีคาบสอน 2 คาบคือห้องที่ 5 และ ห้องที่  8 

วันนี้เป็นการเรียนการสอนเรื่องความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ 

ซึ่งผมได้ทำการอธิบาย เนื้อหาให้กับนักเรียนก่อนให้นักเรียนลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 

เมื่อว่างจากการสอนแล้ว ก็นั่งตรวจงานนักเรียนที่ได้ทำในวันนี้ ซึ่งผลที่ออกมาน่าภูมิใจมาก ... นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่อธิบาย และตอบคำถามได้ทุกข้อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เครื่องคอมฯ เค้าเยอะจริง ๆ เนาะ ;)...