เมตตาธรรม...ค้ำจุนโลก แด่...อาจารย์ใหญ่

อ.อุ้ย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลูกศิษย์วัยใสมักจะมีคำถามแกมระบายให้ฟังเสมอๆเมื่อต้องทำ Lab ที่ต้องใช้อาจารย์ใหญ่ ไม่อยากผ่าชำแหละอาจารย์ใหญ่เลย สงสาร หรือทำไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกไม่ดี จะต้องทำยังไงกับความรู้สึกนี้ของตัวเอง

   ลูกศิษย์วัยใสมักจะมีคำถามแกมระบายให้ฟังเสมอๆเมื่อต้องทำ Lab ที่ต้องใช้อาจารย์ใหญ่ ต้องฆ่าปลา กบ ไก่ หมู กระต่าย วัว ฯลฯ โดยเฉพาะเป็นสัตว์ที่เคยเลี้ยงดูปูเสื่อ เรียกว่า เลี้ยงจนโตมากับมือ ยิ่งส่งให้ความรู้สึกผิดของเด็กน้อยนั้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูน "ทำอย่างไรดีคะ/ครับ หนู/ผมไม่อยากผ่าชำแหละอาจารย์ใหญ่เลย สงสาร" หรือทำไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกไม่ดี นั่นก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง แต่เมื่อเลือกเรียนในสายนี้แล้วก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ ผู้เป็นอาจารย์ก็เคยเป็นเด็กมาก่อน ทำไมจะไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นเล่า คำอธิบายที่เคยได้รับการสั่งสอนมาเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก คือ "เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี" หมายความอย่างลึกซึ้งถึง "ปฏิจจสมุปบาท" แต่หมายความอย่างตื้นว่าเพราะมีคนกิน ก็เลยต้องมีคนฆ่า เพราะว่าเลือกมาทางนี้ ก็ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ แต่เราไม่ได้ฆ่าเพื่อความสนุกกันนะ และถ้าวันใด ตัวเราหมดภารกิจหมดหน้าที่ที่จะต้องทำตรงนั้นแล้ว ก็คงจะไม่ต้องฆ่าอาจารย์ใหญ่อีกต่อไปหรือบางคนก็เลือกที่จะไปในสายงานอื่นไปเลย เช่น ละทางโลกเข้าสู่ทางธรรม ก็เป็นอันหมดหน้าที่ทางนี้กันไป แต่ในเบื้องต้น ตราบเท่าที่เรายังต้องอยู่ในเส้นทางนี้ อาจารย์ก็ได้ชวนเด็กๆมาสวดมนต์แผ่เมตตา ทำสมาธิ อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่เหล่านั้นกัน คงจะพอทำให้ลูกศิษย์วัยใสที่หัวใจยังมีคำถาม ความกังวลใจ ได้ทุเลาความรู้สึกลงบ้างในการประกอบกิจในหน้าที่ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการมุ่งที่จะทำบุญเพื่อลบล้างบาปที่ตนได้กระทำไปเลย เพราะว่ามันลบล้างกันไม่ได้ แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราดำรงตนอยู่ในหน้าที่ที่ต้องกระทำได้ ท่ามกลางวัฏฏะสงสารนี้...เกลืออาจจะถูกเจือจางความเค็มลงได้ในน้ำจืดที่ใสสะอาด ฉันนั้น กรรมดีคงช่วยเจือจางทุกข์ให้ปัจจุบันขณะพอมีสุขอยู่ได้บ้าง

บทแผ่เมตตา

The Chant of Metta Text

“เมตตา” เป็นคำภาษาบาลี หมายถึงความรักอย่างปรารถนาดีที่มีต่อกันของสรรพสัตว์ การสวดมนต์บทแผ่เมตตาจึงเป็นการกระจายรังสีของความเมตตาที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาได้มีความสุขและความสงบสุข บทแผ่เมมตาจึงเป็นบทสวดมนต์ภาษาบาลีที่มีความงดงาม ไพเราะและหมดจด ด้วยเหตุนี้การแผ่เมตตาจึงเป็นการผ่อนคลาย การยกระดับความสุขและเป็นการรักษ์โลกที่ดี ดังคำกล่าวที่ว่า “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก” เพราะแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อ พวกเขาดำรงอยู่ในความสงบและความสามัคคีอยู่เสมอ Metta is a Pali word meaning loving-kindness. Metta chanting is the radiation of loving-kindness towards all beings: May they all be happy and peaceful. Imee Ooi chants the Pali beautifully. Metta chanting is soothing, uplifting, joyful and a great healing for the world - pervading it with waves of love. Truly, may all beings be happy. May they live always in peace and harmony.

ที่มา http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/The_Chant_Of_Metta.htm

บทแผ่เมตตา

อะหัง อะเวโร โหมิ --ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร Aham avero homi May I be free from enmity and danger
อัพยาปัชโฌ โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjho homi May I be free from mental suffering
อะนีโฆ โหมิ –ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายanigha homi May I be free from physical suffering
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขsukhi - attanam pariharami May I take care of myself happily
มะมะ มาตาปิตุ -- และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า Mama matapitu May my parents

อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ-- ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร acariya ca natimitta ca teacher relatives and friends

สพรหมะ จาริโน จะ -ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง sabrahma - carino ca fellow Dhamma farers

อะเวโร โหนตุ -- ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and danger

อัพยาปัชฌา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- ขอท่านจงมีความสุข sukhi - attanam pariharantu may they take care of themselves happily

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน -- ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้ Imasmim arame sabbe yogino
May all meditators in this compound

อะเวรา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อะนีโฆ โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- ขอท่านจงมีความสุข sukhi - attanam pariharantu May they take care of themselves happily

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ -- ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ Imasmim arame sabbe bhikkhu May all monks in this compound

สามเณรา จะ --และ สามเณร samanera ca novice monks

อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ -- และทั้งอุบาสก อุบาสิกา upasaka - upasikaya ca laymen and laywomen disciples

อะเวรา โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- ขอท่านจงมีความสุข sukhi - attanam pariharantu May they take care of themselves happily

อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ -- ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่ ( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย) Amhakam catupaccaya - dayaka May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging

อะเวรา โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อนีฆา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ – ขอท่านจงมีความสุข sukhi - attanam pariharantu May they take care of themselves happily

อัมหากัง อารักขา เทวาตา -- ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า Amhakam arakkha devata May our guardian devas

อิมัสมิง วิหาเร --ในวิหารนี้ Ismasmim vihare in this monastery

อิมัสมิง อาวาเส -- ในที่อยู่อาศัย Ismasmim avase in this dwelling

อิมัสมิง อาราเม --ในอารามแห่งนี้ Ismasmim arame in this compound

อารักขา เทวาตา -- ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ arakkha devata May the guardian devas

อะเวรา โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and danger

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข sukhi - attanam pariharantu may they take care of themselves happily

สัพเพ สัตตา --ขอสัตว์ทั้งหลาย Sabbe satta May all beings

สัพเพ ปาณา -- ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง sabbe pana all breathing things

สัพเพ ภูตา --ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง sabbe bhutta all creatures

สัพเพ ปุกกะลา -- ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา) sabbe puggala all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ sabbe attabhava - pariyapanna all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย --ขอปวงสตรีทั้งหลาย sabbe itthoyo may all females

สัพเพ ปุริสา --ขอปวงบุรุษทั้งหลาย sabbe purisa all males

สัพเพ อริยา --ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย sabbe ariya all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา --ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย sabbe anariya
all worldlings (those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา -- ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย sabbe deva all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา --ขอมนุษย์ทั้งหาย sabbe manussa all humans

สัพเพ วินิปาติกา -- ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 sabbe vinipatika all those in the four woeful planes

อะเวรา โหนตุ --ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- ขอท่านจงมีความสุข sukhi - attanam pariharantu may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ -- ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ Dukkha muccantu May all being be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา -- ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น Kammassaka All beings are owners of their own Kamma

ปุรถิมายะ ทิสายะ --ณ เบื้องทิศตะวันออก Purathimaya disaya in the eastern direction

ปัจฉิมายะ ทิสายะ --ณ เบื้องทิศตะวันตก pacchimaya disaya in the western direction

อุตตระ ทิสายะ --ณ เบื้องทิศเหนือ uttara disaya in the northern direction

ทักขิณายะ ทิสายะ -ณ เบื้องทิศใต้ dakkhinaya disaya in the southern direction

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ --ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ purathimaya anudisaya in the southeast direction

ปัจฉิมายะอนุทิสายะ -ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ pacchimaya anudisaya in the northwest direction

อุตตระ อนุทิสายะ --ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ uttara anudisaya in the northeast direction

ทักขิณายะ อนุทิสายะ --ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้ dakkhinaya anudisaya in the southwest direction

เหตถิมายะ ทิสายะ --ณ ทิศเบื้องล่าง hetthimaya disaya in the direction below

อุปาริมายะ ทิสายะ -ณ ทิศเบื้องบน uparimaya disaya in the direction above

สัพเพ สัตตา --ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น Sabbe satta May all beings

สัพเพ ปาณา --ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง sabbe pana all breathing things

สัพเพ ภูตา --ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง sabbe bhutta all creatures

สัพเพ ปุกกะลา --ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา) sabbe puggala all individuals (all beings)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ sabbe attabhava - pariyapanna all personalities (all beings with mind and body)

สัพเพ อิตถีโย -- ขอปวงสตรีทั้งหลาย sabbe itthoyo may all females

สัพเพ ปุริสา --ขอปวงบุรุษทั้งหลาย sabbe purisa all males

สัพเพ อริยา -- ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย sabbe ariya all noble ones (saints)

สัพเพ อนริยา -- ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย sabbe anariya all woeling (those yet to attain sainthood)

สัพเพ เทวา --ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย sabbe deva all devas (deities)

สัพเพ มนุสสา --ขอมนุษย์ทั้งหลาย sabbe manussa all humans

สัพเพ วินิปาติกา -- ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4 sabbe vinipatika all those in the 4 woeful planes

อะเวรา โหนตุ --ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร avera hontu be free from enmity and dangers

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ abyapajjha hontu be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย anigha hontu be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- ขอท่านจงมีความสุข sukhi - attanam pariharantu may they take care of themselves happily

ทุกขา มุจจันตุ -- ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ Dukkha muccantu May all beings be free from suffering

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ -- ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu May whatever they have gained not be lost

กัมมัสสะกา -- ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น Kammassaka All beings are owners of their own kamma

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป Uddham yava bhavagga ca As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง adho yava aviccito to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล samanta cakkavalesu in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ -- ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี ye satta pathavicara whatever beings that move on earth

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- ขอจงปราศจากทุกข์ใจ abyapajjha nivera ca may they are free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --และความทุกข์ทางกาย nidukkha ca nupaddava and from physical suffering and danger

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป Uddham yava bhavagga ca As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง adho yava aviccito to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล samanta cakkavalesu in the entire universe

เย สัตตา ปถวิจาระ – ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ ye satta udakecara whatever beings that move on water

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ -- ขอจงปราศจากทุกข์ใจ abyapajjha nivera ca, may they are free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --และความทุกข์ทางกาย nidukkha ca nupaddava and from physical suffering and danger

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป Uddham yava bhavagga ca As far as the highest plane of existence

อโธ ยาวะ อวิจจิโต -- และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง adho yava aviccito to as far down as the lowest plane

สมันตะ จักกะวาเลสุ -- สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล samanta cakkavalesu in the entire universe

เย สัตตา อากาเสจารา – ขอสัตว์ทั้งหลายผู้ไปในอากาศ ye satta akasecara whatever beings that move in air

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ – ขอจงปราศจากทุกข์ใจ abyapajjha nivera ca may they be free of mental suffering and enmity

นิทุกขา จะ นุปัททวะ – และความทุกข์ทางกาย nidukkha ca nupaddava may they be free from physical suffering and danger

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าชาวเกษตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ เป็นดิฉันก็ไม่กล้าทำค่ะ กลัวบาป