ปรัชญาการศึกษา

  ติดต่อ

ปรัชญาการศึกษา หมายถึง แนวคิด ความเชื่อ ได้แก่
1. สารัตถนิยม (Essentialism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่เชื่อว่า การศึกษา คือ การอนุรักษ์ถ่ายทอด ความรู้และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
2. นิรันตรนิยม (Perennialism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่เชื่อว่า การศึกษา คือ การพัฒนาพลังทาง สังคม ความคิด เหตุผล และคุณธรรมให้ผู้เรียน เพื่อให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่เชื่อว่าการศึกษา คือ การเรียนรู้ที่เกิด จากการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่เชื่อว่า การศึกษา คือ เครื่องมือในการ แก้ปัญหาและเสริมสร้างสังคมใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
5. อัตถิภาวนิยม (Existentialism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่เชื่อว่า การศึกษา คือ การให้เสรีภาพแก่ผู้ เรียนในการเลือกและตัดสินใจตามความต้องการของตัวผู้เรียนเอง
6. พุทธปรัชญาการศึกษา (Buddhism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่เชื่อว่าการศึกษา คือ การมุ่งให้คนรู้ จักแก้ปัญหาให้พ้นทุกข์ พึ่งตนเองได้ มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและรู้จักจุดหมายของชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอซีที เพื่อการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 57959, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:17:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปรัชญาการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)