ผลดำเนินงานดัชนีที่2.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

บุตระ
มีการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคต้น 2549 ดัชนีที่2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การตัดสิน (4)มี(3)+ มีการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งงานวิชาการได้ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ผลแล้ว  โดยใช้แบบประเมินที่คณะกรรมการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ สร้างขึ้น  ผลการประเมินของภาควิชารังสีเทคนิค  รวมทุกรายวิชาที่ภาคจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินที่ได้ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.73   SD. 0.69  สำหรับผลประเมิน แบบปลายเปิดหรืออัตนัย ได้แจ้งเป็น mail ให้คณาจารย์ภาครังสี ทุกท่านทราบแล้ว สามารถที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณานำผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่2.5-50

หมายเลขบันทึก: 57945, เขียน: 08 Nov 2006 @ 14:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)