รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคต้น 2549 ดัชนีที่2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การตัดสิน (4)มี(3)+ มีการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งงานวิชาการได้ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ผลแล้ว  โดยใช้แบบประเมินที่คณะกรรมการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ สร้างขึ้น  ผลการประเมินของภาควิชารังสีเทคนิค  รวมทุกรายวิชาที่ภาคจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินที่ได้ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.73   SD. 0.69  สำหรับผลประเมิน แบบปลายเปิดหรืออัตนัย ได้แจ้งเป็น mail ให้คณาจารย์ภาครังสี ทุกท่านทราบแล้ว สามารถที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณานำผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต่อไป