การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2548  ให้รายงานเป็นกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระเท่านั้น กลุ่มสาระใดมีวิชาแยกออกเป็นวิชาย่อยๆอีกให้นับรวมเป็นกลุ่มสาระเดียว เช่น กลุ่มสาระวิทยาเปิดสอนเป็น  เคมี  ชีว  ฟิสิกส์  ฯลฯ  ให้นับรวมเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพียงกลุ่มสาระเดียว