เรียนรู้ร่วมกัน

 เช้าวันพุธเป็นเช้าที่ภาระกิจหนาแน่นเป็นธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่ ๐๘.๓๐ ทีมงาน HACC_KKU จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรHA003 การพัฒนาคุณภาพของงานบริการพยาบาล เป้าหมายรับ ๖๐ ท่าน มีทีมงานสาวๆพยาบาลระดับ ๖ ถึง ๘ ถึง ๙๐ ท่าน และ ระดับอื่นๆรวม ๑๒๐ ท่านโดยมีวิทยากรมาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ เราจัดสามวันที่โรงแรมเจริญธานี

 ช่วงเวลาทานข้าวกลางวัน ตัวแทนคณะวิชาและหน่วยงาน มีการประชุม "ทบทวนและวางแผนปฏิบัติการ One Stop Service" ซึ่งหน่วยงานต่างๆออกไปร่วมมือบริการประชาชน ตั้งแต่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘

 หลังทานอาหารกลางวัน ท่านรองฝ่ายพัฒนาบุคลากร คุณเอื้อรังสรรค์ ให้ทีมงาน KKU_KM จัด "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมพัฒนา ปรับโครงสร้าง และ จัดระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

 สนุกครับ กิจกรรมเหล่านี้ยังมีการประชุมคณบดีเช้านี้ และ การให้สัมภาษณ์ เครือข่ายวิทยุอุดมศึกษาตอนกลางวันด้วยครับ

JJ