การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

The Development Of Instructional Package On Pythagoras Theory Based on Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students

ลักษณาลายคราม

LaksanaLykhram

โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)เทศบาลนครพิษณุโลก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.52) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน รูปแบบของการวิจัยคือ แบบที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน(One-group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, แผนการจัดการเรียนรู้ , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เท่ากับ 86.48 / 84.34 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7032) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ค่าสถิติที (t)เท่ากับ 28.762โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

Abstract

The purpose of this research were as follows:1) to develop the efficient of Instructional Package On Pythagoras Theory Based onProblem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students, 2) to compare the students’ achievement of prior to and after learning by the instructional package and 3) to study the students’satisfaction towards the instructional package. The sample consisted of 33subjects (M 2/3) by sample random sampling from Mathayomsuksa 2 Students studying in the semester of 2013academic year at Thammachak Municipal School in Mueng district, Phitsanulok province. The pattern of this research is One-group Pretest-Posttest Design. The research instruments were Instructional Package On Pythagoras Theory Based onProblem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students, lesson plans, an achievement posttest and a satisfaction questionnaire for the instructional package. The results of the research were as follows: 1) The efficiency of Instructional Package On Pythagoras Theory Based onProblem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students were 86.48 / 84.34 as the set standard of 80/80and effectiveness index was 0.703. 2)The stdents who were taught by using Instructional Package On Pythagoras Theory Based onProblem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students increased with a statistical significance level of .01 level. And 3) The students’ satisfaction towards the instructional package was at the highest level.

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน , ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

Keywords: Instructional Package , Problem – Based Learning , Pythagoras Theory

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    (บทคัดย่อ)  20141028095822.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสความเห็น (0)