บันทึก Story Telling : เรื่องเล่าเร้าพลัง วันที่บันทึก วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557 เรื่อง ความดีไม่มีขาย...(อยากได้ต้องทำเอง)

บันทึก Story Telling : เรื่องเล่าเร้าพลัง

วันที่บันทึก วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557

เรื่อง ความดีไม่มีขาย...(อยากได้ต้องทำเอง)

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 102611 ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก นางสาวรดาการ ปรางสุข รหัสประจำตัว 57D0103204

ป. โท หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ 1

.............................................................................................................................................................................

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม สิ่งเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย และเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับเยาวชนและบุตรหลานของเรา ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้นำวิธีการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน

  • วิธีการ คือ การให้ผู้เรียนได้เขียนบันทึกการทำความดี โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำสมุดบันทึกความดี หรือสิ่งที่ได้ทำในแต่ละวัน ให้ระบุด้วยว่าตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด คนละ 1 เล่ม ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง ซึ่งอาจจะใช้สมุดที่ใช้ยังไม่หมดนำมาจัดทำสมุดบันทึกก็ได้เป็นการประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบันทึกความดีให้ผู้เรียนเขียนบันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
  • 1.วันนี้นักเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้าง
  • 2.วันนี้นักเรียนทำความดีอย่างไรบ้าง
  • 3.มีข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในประเทศไทย
  • 4.ในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
  • เมื่อผู้เรียนบันทึกความดีครบ 1 สัปดาห์แล้วให้นำมาให้ครูอ่านตรวจสอบการเขียนบันทึก ถ้าหากเขียนผิดครูก็จะวงกลมด้วยดินสอแล้วให้แก้ไขให้ถูกต้อง หลังจากนั้นก็เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านบันทึกความดีของผู้เรียน เมื่ออ่านแล้วท่านก็จะแนะนำชมเชย ให้กำลังใจ ในการทำคุณงามความดีของผู้เรียนทุกคน
  • สรุปผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้จดจำในสิ่งดี ๆ ที่ได้กระทำในแต่ละวัน แสดงความกตัญญูต่อพ่อ – แม่ และผู้ที่มีบุญคุณต่อเรา มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ทำความดีเพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขได้เมื่อระลึกถึง และตั้งใจจะปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรมสิ่งดี ๆ เหล่านี้ให้กับผู้เรียนตลอดไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ (ของความเป็นครู)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story tellingความเห็น (0)