ปฐมนิเทศครั้งที่ 1 จากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง

4/06/2557

วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่างนัดหมายเรื่องการเข้ามาทำหน้าที่ฝึกประสบการณ์ชีพครูในเรียนวัดศรีสว่าง โดยท่านผู้อำนวยการได้พูถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติตัวในโรงเรียน เรามาในฐานะนักศึกษาฝึกสอน เราต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียน ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้านักเรียน ตั้งใจทำงาน 

- การรับประทานอาหารเที่ยง ทางโรงเรียนมีอาหารเที่ยงให้นักศึกษารับประทานฟรีทุกคน 

-  ตารางสอน

- ข้อแนะนำในการอยู่ร่วมกันทั้งกับครูและกับนักเรียน

- ข้อเสนอแนะที่นักศึกษามีต่อโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)