JJ14V10_1 Thai Pod ยึด สกอ เป็นสถานที่วางแผน เพื่อพัฒนา อาจารย์มืออาชีพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

วันหยุดไม่หลุดหน้าที่ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยยึด สกอ เป็นสถานที่ ประชุมกรรมการบริหาร ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๒๗ 


 รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล นายกสมาคม Thai Pod เชิญ กรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.มัทนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย รองอธิการบดี มฟล รศ.กัลณกา รองอธิการบดี ม.ศรีประทุม ผศ.ดร.วิรัตน์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายมหาวิทยาลัย มาปรึกษาหารือ สรุปงาน และ กำหนดแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการเรียนการสอน ซึ่งสามารถติดต่อ เพื่อเข้ารับการพัฒนาได้ดังนี้ครับ


วันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ Curriculum Design for Outcome Base Learning 

วันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่มืออาชีพ รุ่น ที่ ๑๖"

วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ How to Develop Rubic Scores

วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ Active Learning

วันที่ ๑๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่มืออาชีพ รุ่น ที่ ๑๗"

วันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่มืออาชีพ รุ่น ที่ ๑๘"

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่มืออาชีพ รุ่น ที่ ๑๙"

วันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่มืออาชีพ รุ่น ที่ ๒๐"

JJ14 ฅ ฅนเดิม (051014)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

พัฒนาไม่หยุดหย่อนจริงๆ นะคะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ติ๋ว งานผู้เกษียณ ครับ

เขียนเมื่อ 

A question: what is the production rate? How soon can we see them 'professionals' at work in the school near us?

เขียนเมื่อ 

คงต้องติดตามต่อไปครับ ไม่ว่าจะใช้ AAR หรือ ALR + Passion Plan ครับ

Outcome Based Education

https://www.gotoknow.org/posts/316177

ติดต่อเข้ารับการพัฒนาได้ที่ไหนครับท่านอาจารย์