สัปดาห์ที่ 4 เริ่มต้นสัปดาห์ (16/06/57)

          วันนี้เรื่องที่ผมได้สอนคือ ชั้น ป.2/1 เรื่อง แหล่งข้อมูลชั้นต้น ซึ้งมีเนื้อหา ดังนี้

          แหล่งข้อมูล คือ ที่มาของข้อมูล ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่เราได้รับ โดยแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ควรเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล และมีการอ้างอิง เช่น แหล่งข้อมูลของทางราชการ แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ตรงและศึกษาในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เราค้นหาและทราบข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์

แหล่งข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

แหล่งข้อมูลชั้นต้น เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม หรือเก็บบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การเดินทางไปดูสถานที่จริง เป็นต้น

          การยกตัวอย่างให้นักเรียนดู เป็นการที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผมใช้การถามจากสถานการณ์ต่างๆ ถามนักเรียน แล้วถามว่าใช่แหล่งข้อมูลชั้นต้นไหม อย่างเช่น นักเรียนไปสังเกตต้นถั่วงอกเอง ว่าในแต่ละวันนั้นถั่วงอกมีการเปลี่ยนแปลงยังไง แบบนี้ นักเรียนได้เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นต้นหรือไม่ หรือการสัมภาษณ์ สอบถามผู้เรื่องในชุมชนของนักเรียนเอง เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)