1.สิ่งที่ได้คือ การส่งเมล์ การเล่น M การchatกับเพื่อน การสร้างบล็อกในการสร้างข้อความ การสมัครสมาชิกต่าง ๆ ได้ความรู้ทั้งทางภาคทฤฏีและการปฏิบัติ 2.ได้รับการแลกเปลี่นกับเพื่อนโดยการเล่นM การส่งเมล์ 3.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการสนนากันโดยตรงโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์และได้ฝึกพิมพ์แบบระบบสัมผัส