บทเรียน words


ประโยค คือส่วนที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักพูดออกมาเป็นประโยค เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ แต่ประโยคนั้นประกอบขึ้นด้วยคำต่างๆ ดังนั้นถ้าเราจะเริ่มศึกษาวิธีการแต่งประโยค เราจึงต้องเริ่มต้นศึกษาจากคำก่อน

Words
ชนิดของคำในภาษาอังกฤษมี 8 ชนิดด้วยกัน คือ1. Nouns (คำนาม)
เช่น God, man, John, American, friend, star, stone, air, mile, beauty ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ แนวคิด นามธรรม และความเชื่อ

2. Pronouns (คำสรรพนาม)
เช่น I, you, he, she, my, your, his, that, who, what, which, one, some ใช้เรียกแทนคำนาม จะได้ไม่ต้องเอ่ยนามนั้นซ้ำอีก

ตัวอย่าง:

John works at the hospital. Heis a doctor.
Kate is my friend. I knowherwell.
A book is on the desk. The bookwhichis on the desk is about history.
The children are playing outside. Someof them are crying.

3. Adjectives (คำคุณศัพท์)
ใช้ขยาย noun กับ pronoun เพื่อบรรยายให้เห็นลักษณะของ noun กับ pronoun ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น adjective สำหรับบอกลักษณะ บอกปริมาณ และบอกจำนวน
- Qualifier Adjectives หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะ เช่น beautiful, healthy, kind, poor, fast, dry, blackตัวอย่าง:
<table> <tbody><tr> <td>Noun</td> <td>Adj. + Noun</td> <td>Adj. + Adj. + Noun</td> </tr> <tr> <td> An apple</td> <td> Aredapple</td> <td> Acrisp,redapple</td> </tr> <tr> <td> A girl</td> <td> Atallgirl</td> <td> Abeautiful,tallgirl</td> </tr> </tbody></table> - Quantifier Adjectives หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกปริมาณ เช่น many, much, few, littleตัวอย่าง:<table> <tbody><tr> <td>Noun</td> <td>Adj. + Noun</td> </tr> <tr> <td> An apple</td> <td> Manyapples</td> </tr> <tr> <td> money</td> <td> Alittlemoney</td> </tr> </tbody></table> - Numeral Adjectives หรือคำคุณศัพท์ใช้บอกจำนวนนับลำดับที่ เช่น one, two, three, first, secondตัวอย่าง:<table> <tbody><tr> <td>Noun</td> <td>Adj. + Noun</td> </tr> <tr> <td> A house</td> <td> Twohouses</td> </tr> <tr> <td> Floor</td> <td> Firstfloor</td> </tr> </tbody></table>4. Verbs (คำกริยา)
เช่น go, take, fight, speak, sleep, wait ใช้แสดงกริยาอาการต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในภาคแสดงของประโยค นอกจากนี้ คำกริยายังแบ่งได้เป็น กริยาแท้ และกริยาไม่แท้
- Finite Verbs กริยาแท้หรือคำกริยาที่สามารถผันตามประธานและรูปกาลได้
- Non-finite Verbs (Verbals) กริยาไม่แท้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ตัวอย่าง: verb “be” มีกริยาในรูปต่างๆ ดังนี้
<table> <tbody><tr> <td> Finite Form</td> <td> Am, is, are, was, were</td> </tr> <tr> <td> Non-finite Form</td> <td> Infinitive = to be
Present Participle = being
Past Participle = been
Gerund = being
</td> </tr> </tbody></table><table> <tbody><tr> <td> </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody></table>5. Adverbs (คำวิเศษณ์)
เช่น well, fast, long, gently, recently, again, yesterday, soon, rather, perhaps, not
ใช้ขยาย verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, phrase, sentence เพื่อเพิ่มความหมายให้กับสิ่งที่ถูกขยายตัวอย่าง:
<table> <tbody><tr> <td> ขยาย verb</td> <td> He walks.</td> <td> He walksfast.</td> </tr> <tr> <td> ขยาย adverb</td> <td> The dog grows quickly.</td> <td> The dog growsveryquickly.</td> </tr> <tr> <td> ขยาย adjective</td> <td> It is hot today.</td> <td> It issurprisinglyhot today.</td> </tr> <tr> <td> ขยาย preposition</td> <td> My cat sits beside me.</td> <td> My cat sitsrightbeside me.</td> </tr> <tr> <td> ขยาย conjunction</td> <td> She will come though it is late.</td> <td> She will comeeventhough
it is late.
</td> </tr> <tr> <td> ขยาย phrase</td> <td> The hotel is on the top of
the mountain.
</td> <td> The hotel isnearlyon the top of
the mountain.
</td> </tr> <tr> <td> ขยาย sentence</td> <td> The bus leaves at 10 p.m.</td> <td> However, the bus leaves at
10 p.m.
</td> </tr> </tbody></table>6. Prepositions (คำบุพบท)
เช่น at, in, into, of, for ใช้เชื่อมกริยากับส่วนต่างๆ ของประโยค เพื่อบอกเวลา สถานที่ และทิศทาง ทำให้ประโยคสมบูรณ์ตัวอย่าง:
<table> <tbody><tr> <td> In</td> <td> He isinthe pool.</td> </tr> <tr> <td> On</td> <td> There is a markonyour shirt.</td> </tr> <tr> <td> At</td> <td> He always arrives lateatschool.</td> </tr> <tr> <td> Against</td> <td> A woman is standingagainstthe door.</td> </tr> <tr> <td> Up to</td> <td> I sleepup to8 hours a day.</td> </tr> </tbody></table>7. Conjunctions (คำสันธาน)
เช่น and, but, or, nor, that, if, because ใช้เชื่อมคำหรือประโยค มีทั้ง conjunction แบบคล้อยตาม ขัดแย้ง และเป็นเหตุเป็นผลตัวอย่าง:
<table> <tbody><tr> <td> And</td> <td> Thais eat with a spoonandfork.</td> </tr> <tr> <td> But</td> <td> BMW is beautifulbutexpensive.</td> </tr> <tr> <td> Or</td> <td> Would you like coffeeortea?</td> </tr> <tr> <td> Neithe…nor</td> <td> NeitherInorshe speaks Spanish.</td> </tr> <tr> <td> Because</td> <td> Tim passed the exambecausehe studied hard.</td> </tr> </tbody></table>8. Interjections (คำอุทาน)
เช่น oh, alas, hurrah ใช้แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆตัวอย่าง:
<table> <tbody><tr> <td> Well</td> <td> Well! That’s expensive.</td> </tr> <tr> <td> Oh</td> <td> Oh! That’s great.</td> </tr> </tbody></table>ในภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำอาจจะเป็นได้มากกว่าหนึ่งชนิด แต่เมื่อใช้ในบริบทหนึ่งๆ แล้ว คำๆ นั้นจะทำหน้าที่ได้แค่เพียงอย่างเดียว เช่น อาจจะเป็น verb หรือ noun หรือ อาจเป็น adverb หรือ preposition ก็ได้ ตัวอย่างเช่น<table> <tbody><tr> <td> Look:</td> <td>Lookat that. (Look = verb)
Let me have alookat that. (look = noun)
</td> </tr> <tr> <td> Walk:</td> <td>Hewalkedall the way here. (walked = verb)
He is taking awalk. (walk = noun)
</td> </tr> <tr> <td> In:</td> <td>Is Johnin? (in = adverb)
Inthe house. (In = preposition)
</td> </tr> <tr> <td> Up:</td> <td>He climbedup. (up = adverb)
Climbupthe wall. (up = preposition)
</td> </tr> <tr> <td> After:</td> <td>He looked before andafter. (after = adverb)
His dog trottedafterhim (after = preposition)
Afterwe had left… (After = conjunction)
</td> </tr></tbody></table>

คำสำคัญ (Tags): #เพื่อการศึกษา
หมายเลขบันทึก: 576871เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2014 08:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กันยายน 2014 08:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี