วันคุณภาพ MD KKU Quality Day (24 กันยายน 2557) : EdPEx

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน วันคุณภาพ MD KKU Quality Day ใน "วันมหิดล" วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์

เป็นการนำแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education criteria for Performance Excellence : EdPEx) กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การเรียนรู้ด้วยการบรรยาย การจัดประสบการณ์ตามฐานการเรียนรู้เรื่องต่างๆ และผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชาต่างๆ ร่วมแบ่งปัน

ผู้เขียนได้อ่าน แนวคิด EdPEx คร่าวๆ ทำให้ทราบว่า แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ใช้กรอบแนวคิดคล้ายคลึงกัน จึงบันทึกไว้อ่านทบทวนได้ภายหลัง

และผู้เขียนได้รับมอบหมายให้นำเนื้อหาใน SAR ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา จัดทำลงในรูปแบบโปสเตอร์ที่คณะฯ กำหนด 2 เรื่อง ได้แก่

1) การทำงานร่วมกันและการถ่ายทอดความรู้ทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและพยาบาลวิสัญญี รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างทันท่วงที Best practiceส่งQA_1_57.pdf

2) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ บริการวิสัญญี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น Best practiceส่งQA_2_57.pdf

ได้พบน้องอ้อ QA คนขยันด้วย

ขอขอบคุณฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ให้โอกาสภาควิชาฯ ได้นำเสนองานค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน งานดีดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้เอกสารมาจาก ท่าน พรทิพย์ แล้วครับ กำลัง ศึกษา ครับ

Dr. Ple ขอบคุณค่ะ อาจารย์

JJ

ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์

แม้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายสนับสนุนนัก แต่สุดท้ายการรายงานเรื่องคุณภาพ พื้นฐานก็ไม่ต่างกัน ต่างกันแต่ตัวละครที่เล่นบทนั้นๆ นะคะ อาจารย์

...

รออ่านค่ะ