ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับในวันนี้คือการchatกับเพื่อนทางwww.mthai.com , การเล่น M ,การส่งรูปผ่าน M ทำให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนทนากับเพื่อนโดยการ Chat และได้แลกเปลี่ยนรูปภาพกัน รู้สึกสนุกกับการเรียนในวันนี้มากค่ะ ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะนำไปในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถนำไปในการเรียนการสอนในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ