บันทึกที่ข้าพเจ้าจะบันทึกต่อไปนี้  จะเป็นความรู้ต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับรู้มาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับรู้มา  ได้เรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ข้าพเจ้าจะใช้ทำการบันทึกอนุทินการเรียนรู้ต่าง ๆ บทความที่มีประโยชน์ บทกลอนที่ให้ความหมายดี ๆ ซึ่งในบันทึกของข้าพเจ้านี้  ข้าพเจ้าจะบันทึกอย่างถูกต้องที่สุด

7  พฤศจิกายน  2006

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช