ความรู้ที่ได้รับในสัปดาห์นี้ คือ ได้เล่น MSN ได้รู้วิธีการทำบล๊อก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนคือ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนจากการ MSN สามารถนำความรู้วันนี้ไปใช้ในการสอนเด็ก ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชานวัตกรรม คือได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้ มาก่อน และสามารถที่จะเข้าใจ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่ไม่เคยเรียนได้