สมุดบันทึกฉบับนี้ข้าพเจ้าจะใช้บันทึกอนุทินการเรียนรู้ นำเสนอบทความ นำเสนอภาพกิจกรรม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เสนอความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้