การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบ SQ3R

krupim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       

 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกการอ่านแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคยาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้ (๑) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ ตามเกณฑ์ 75/75 (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ (๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสามัคยาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 70 คน 2 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน วัดสามัคยาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำรายงานในครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้คู่กับแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ จำนวน 5 แผน แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบ มโนทัศน์ จำนวน 5 ตอน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ แบบทดสอบท้ายบทในแบบฝึกตอนละ 10 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดสามัคยาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 34 คน มีค่าเป็น 78.59/76.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 75/75

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้านการอ่าน เพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบ SQ3R ด้วย กรอบมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดสามัคยาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 34 คน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 15.82 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 23.06

3. ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดสามัคยาราม อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน 26.3 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ เป็นเรื่องแปลกใหม่ มีค่าคะแนนสูงสุด 30.0 ซึ่งเป็นคะแนนเต็มจากแบบสอบถาม รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจแบบ SQ3R ด้วยกรอบมโนทัศน์ สอนให้รู้จักความรับผิดชอบ เกิดความมีระเบียบวินัยในตนเอง อยู่ในระดับมากมีคะแนนเท่ากัน คือ 29.8 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับน้อย คือ เมื่อถึงคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนไม่อยากเข้าเรียน คะแนน 11.3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English Teacherความเห็น (0)