เขาให้จัดการเวทีวัฒนธรรมในถนนคนเดิน  ก็มีคำถามว่า  ทำไมต้องเป็นข้างถนน  ลดค่า  ด้อยค่า  หรือเป็นเพียงการแสดงที่อยากให้คนดูเท่านั้น   และทำอย่างไรให้คนหยุดดูการแสดงซอได้บ้าง