ปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ซึ่งในขณะนั้นสังกัดกรมประชาสงเคราะห์  ทำการสำรวจปัญหาสังคมไทย พ.ศ.2538  รายงานผลไว้ดังนี้ 1.ปัญหายาเสพติด  2.ปัญหาด้านแรงงาน  3. ปัญหาความยากจน  4. ปัญหาผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกทอดทิ้งทางสังคม  5. ปัญหาการศึกษา  6. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  7. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  8. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  9.    ปัญหาโรคเอดส์  10. ปัญหาความมั่นคงทางสถาบันครอบครัว                

           ปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ซึ่งในขณะนั้นสังกัดกรมประชาสงเคราะห์   ทำการสำรวจปัญหาสังคมไทย  พ.ศ. 2544  เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545-2549)  รายงานผลไว้ดังนี้

          1.       ปัญหายาเสพติด

           2.       ปัญหาความยากจน

          3.       ปัญหาโรคเอดส์

          4.       ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          5.       ปัญหาด้านการศึกษา

          6.       ปัญหาครอบครัว

          7.       ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจและศีลธรรม

          8.       สุขภาพอนามัย

          9.       ปัญหากลุ่มผู้ด้อยโอกาส       

          ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รวบรวมปัญหาสังคมไทยที่ได้จากการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ 13   ได้ดังนี้

          1.       ปัญหาพฤติกรรมและคามรับผิดชอบต่อสังคมของเด็กและเยาวชน

          2.       ปัญหาการศึกษา

          3.       ปัญหาครอบครัว

          4.       ปัญหาการรู้ไม่เท่าทันสภาพสังคม 

ปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไขในทัศนะของประชาชน    

                ปัญหาสังคมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาว่า สังคมไทยถึงยุควิกฤต  เพราะปัญหาทางสังคมรุมเร้าตลอดเวลาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคม   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ได้ดำเนินการจัดทำ สวนดุสิตโพล   สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพใน 15 จังหวัดที่เป็นตัวแทนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น  3,179 คน  โดยสำรวจระหว่างวันที่ 22-28  สิงหาคม  2548    สรุปผลได้ดังนี้

  1. ปัญหาสังคมไทย  ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน

อันดับที่ 1  ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มั่วสุมอบายมุข

34.86%
อันดับที่ 2  ปัญหาการประพฤติผิดทาเพศ /ขายตัว /ข่มขืน                   /สื่อลามกอนาจาร  26.93%
อันดับที่ 3  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /โจรผู้ร้าย  13.18%
อันดับที่ 4  ปัญหาการล่อลวงเด็กและเยาวชน 11.20%
อันดับที่ 5  ปัญหาความเครียด /ฆ่าตัวตาย 9.81%
    อื่นๆ    เช่น  ปัญหาการมอมเมาด้วยร้านเกมส์   ตู้เกมส์  การทะเลาะ  วิวาทของนักเรียน/นักศึกษา    ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ  4.02%

  2. ทำไม  ปัญหาสังคมไทยจึงแก้ไขยาก

อันดับที่ 1  เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย /ไม่แก้ไขอย่างจริงจัง

                   /ทำแบบไฟไหม้ฟาง
 36.40%
อันดับที่ 2  มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง /เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย 28.06%
อันดับที่ 3  การไม่เข้มงวดในการใช้กฎหมาย 16.04%
อันดับที่ 4  ศีลธรรมเสื่อมโทรม /ผู้คนขาดจิตสำนึก /คนเห็นแก่ตัว /ตัวใครตัวมัน /สังคมอ่อนแอลง  11.29%
อันดับที่ 5  ความยากจน /แร้นแค้น /ความอดอยาก 8.21%

    3. การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม    ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

อันดับที่ 1  นายกฯทักษิณ  ต้องมาสั่งการด้วยตนเอง

52.15%
อันดับที่ 2  โยกย้าย /ถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่                   /ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปร่วมในกระบวนการ  21.52%
อันดับที่ 3  ขุดรากถอนโคน /ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง 10.07%
อันดับที่ 4  จัดการแก้ปัญหาสังคมให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน  9.78%
อันดับที่ 5  ต้องทำอย่างต่อเนื่องครบวงจร /อย่าทำแบบไฟไหม้ฟาง 6.48%

 .................................

          

บรรณานุกรม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2548. งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2548.  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2548  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมโซฟิเทล  เซ็นทรัลพลาซ่า       ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร.