ปัญหาสำคัญในสังคมไทย

ศิริพร
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ซึ่งในขณะนั้นสังกัดกรมประชาสงเคราะห์  ทำการสำรวจปัญหาสังคมไทย พ.ศ.2538  รายงานผลไว้ดังนี้ 1.ปัญหายาเสพติด  2.ปัญหาด้านแรงงาน  3. ปัญหาความยากจน  4. ปัญหาผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกทอดทิ้งทางสังคม  5. ปัญหาการศึกษา  6. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  7. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  8. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  9.    ปัญหาโรคเอดส์  10. ปัญหาความมั่นคงทางสถาบันครอบครัว                

           ปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ซึ่งในขณะนั้นสังกัดกรมประชาสงเคราะห์   ทำการสำรวจปัญหาสังคมไทย  พ.ศ. 2544  เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545-2549)  รายงานผลไว้ดังนี้

          1.       ปัญหายาเสพติด

           2.       ปัญหาความยากจน

          3.       ปัญหาโรคเอดส์

          4.       ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          5.       ปัญหาด้านการศึกษา

          6.       ปัญหาครอบครัว

          7.       ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจและศีลธรรม

          8.       สุขภาพอนามัย

          9.       ปัญหากลุ่มผู้ด้อยโอกาส       

          ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รวบรวมปัญหาสังคมไทยที่ได้จากการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ 13   ได้ดังนี้

          1.       ปัญหาพฤติกรรมและคามรับผิดชอบต่อสังคมของเด็กและเยาวชน

          2.       ปัญหาการศึกษา

          3.       ปัญหาครอบครัว

          4.       ปัญหาการรู้ไม่เท่าทันสภาพสังคม 

ปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไขในทัศนะของประชาชน    

                ปัญหาสังคมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาว่า สังคมไทยถึงยุควิกฤต  เพราะปัญหาทางสังคมรุมเร้าตลอดเวลาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคม   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ได้ดำเนินการจัดทำ สวนดุสิตโพล   สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพใน 15 จังหวัดที่เป็นตัวแทนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น  3,179 คน  โดยสำรวจระหว่างวันที่ 22-28  สิงหาคม  2548    สรุปผลได้ดังนี้

  1. ปัญหาสังคมไทย  ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน

อันดับที่ 1  ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มั่วสุมอบายมุข

34.86%
อันดับที่ 2  ปัญหาการประพฤติผิดทาเพศ /ขายตัว /ข่มขืน                   /สื่อลามกอนาจาร  26.93%
อันดับที่ 3  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /โจรผู้ร้าย  13.18%
อันดับที่ 4  ปัญหาการล่อลวงเด็กและเยาวชน 11.20%
อันดับที่ 5  ปัญหาความเครียด /ฆ่าตัวตาย 9.81%
    อื่นๆ    เช่น  ปัญหาการมอมเมาด้วยร้านเกมส์   ตู้เกมส์  การทะเลาะ  วิวาทของนักเรียน/นักศึกษา    ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ  4.02%

  2. ทำไม  ปัญหาสังคมไทยจึงแก้ไขยาก

อันดับที่ 1  เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย /ไม่แก้ไขอย่างจริงจัง

                   /ทำแบบไฟไหม้ฟาง
 36.40%
อันดับที่ 2  มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง /เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย 28.06%
อันดับที่ 3  การไม่เข้มงวดในการใช้กฎหมาย 16.04%
อันดับที่ 4  ศีลธรรมเสื่อมโทรม /ผู้คนขาดจิตสำนึก /คนเห็นแก่ตัว /ตัวใครตัวมัน /สังคมอ่อนแอลง  11.29%
อันดับที่ 5  ความยากจน /แร้นแค้น /ความอดอยาก 8.21%

    3. การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม    ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

อันดับที่ 1  นายกฯทักษิณ  ต้องมาสั่งการด้วยตนเอง

52.15%
อันดับที่ 2  โยกย้าย /ถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่                   /ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปร่วมในกระบวนการ  21.52%
อันดับที่ 3  ขุดรากถอนโคน /ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง 10.07%
อันดับที่ 4  จัดการแก้ปัญหาสังคมให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน  9.78%
อันดับที่ 5  ต้องทำอย่างต่อเนื่องครบวงจร /อย่าทำแบบไฟไหม้ฟาง 6.48%

 .................................

          

บรรณานุกรม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2548. งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2548.  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2548  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมโซฟิเทล  เซ็นทรัลพลาซ่า       ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาสังคม

คำสำคัญ (Tags)#social#สังคมไทย#problem#ปัญหาสังคม

หมายเลขบันทึก: 57531, เขียน: 07 Nov 2006 @ 01:54 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

สวัสดีค่ะ

* เข้ามาดูปัญหาค่ะ

* ปัยหาความมั่นคงทางสถาบันครอบครัว ( ปี ๓๘ ) น่าจะเป็นปัญหาหลักนะคะ...ถ้าครอบครัวขาดความมั่นคง...คุณธรรมจริยธรรมก็เสื่อม...ปัญหาปลายเหตุอื่นๆ ก็จะตามมา....

เสือ
IP: xxx.123.232.147
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังเรียนเรื่องปัญหาสังคม

ที่ มน. ปัญหาต่างๆน่าจะเกิดจากที่ผู้ปกครอง

และพ่อแม่ไม่มีเวลาและให้ความเวลากับลูกและครอบครัว

เป็นอย่างมาก สรุปได้ว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว ?

santi
IP: xxx.49.6.206
เขียนเมื่อ 

ปัญหามีไว้แก้ ผู้แก้จะต้องแก้ให้ถูกจุด และจริงใจจริงจัง

*ปัญหาที่เกิดในสังคมไทย *เป็นปัญหาเคลือบแผลงด้วยผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มด้วย ที่เห็นแก่ได้ โดยขาดจิตสำนึก เหมาเมาประชาชนคนในชาติด้วยอบายมุข* เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสำนึกของความเป็นคน *คนไทย *ชาติ ชาติไทย ไม่เห็นคุณ คุณของแผ่นดิน*ปรับแนวคิด นึกถึงบาป บุญ ,คุณ โทษ ,ทางเสื่อม ทางเจริญ ประโยชน์ของประเทศชาติ ปรารถนาสุข สันติสุข สงบร่มเย็น

*เรามาช่วยกันแก้ ปัญหาสังคม ด้วยกันทุกภาพส่วน

*เริ่มต้นที่ครอบครัว โรงเรียน บ้านเมือง วัด และตัวบุคคล

สาวิตรี
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากกฎหมายของไทยไม่เข้มงวดพอ

ไม่แก้ที่ต้นเหตุแต่แก้ปัญหาที่ปลายเหตู เช่น การข่มขืน อนาจารณ์ การละเมิดทางเพศ ปัญหาในที่นี้ส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อต่าง ไม่ว่าจะเป็นนิตยาสาร โทรทัศน์ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้

ฉะนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการหรือกฎหมายเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะให้ปัญหาสังคมลดลง

นาริน
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ปัญหาความเหลื่อมลำทางสังคมเกิดมาจาก ทางรัฐบาลดูแลไม่ทั่วถึง เมื่อมีงบประมาณเข้าสู่ชนบทส่วนใหญ่จะไม่ถึงประชาชน จะเข้าสู่กระเป่าของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับงาน ทำให้เงินที่ใช้ในการพัฒนาไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนจริงๆ บางครั้งทำโครงการไม่ทันเสร็จก็ต้องชะลอ หรือล้มเลิก ทำให้ประชาขนต้องอยู่ในความเดือดร้อนเหมือนเดิม สังคมปัจจุบันคอรัปชั่นกลายเป็นสิ่งที่ธรรมดาใครๆก็ทำกัน ทำให้ประเทศไทยนั้นเสื่องลง

IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ผมเป็นลูกครึ่งสวีเดน ผมมาอยู่ประเทศไทยตอนอายุ 20 เลยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เด่นๆก็คือ

ปัญหาขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาที่เกิดขึึ้นนี้นักการเมืองบางคนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า

โดยที่ไม่นึกถึงประชาชนทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่นักการเมืองเอง มีการแฉคนนู้นที คนนี้ทีไม่จบศักที

คนที่เดือดรัอนก็คืืืือประชาชน

หมีพู
IP: xxx.49.165.227
เขียนเมื่อ 

ถ้าสังคมไทยยังเป็นอย่างนี้ต่อไป เรื่อยๆ คงจะแย่น่าดู

แต่การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ แต่ทำยากมาก

ก้อหวังแค่ว่าทุกคนในสังคมไทยจะมีจิตสำนึกที่ดี...ก้อเพียงพอ

ปัญหาทุกอย่างก้อจะหมดไป...อย่างแน่นอน เชื่อดิ

วิทยา
IP: xxx.99.182.191
เขียนเมื่อ 

ปัญหาสังคมไทยมีปัจจัยรอบด้าน มีนักแก้ปัญหารอบตัว แต่หลงมัวเมาอยู่กับสิ่งยั่วยวนจิตใจ จนไม่สามารถถอนตัวเองออก บอกตัวเองไม่ถูก และสับสนชีวิต ขยายไปสู่บุคคลอื่นแล้วก็กลายเป็นปัญหาสังคมใหญ่อย่างน่าใจหาย เพราะลำพังเราเองก็แก้ปัญหาตัวเราเองก็ลำบาก นี้เป็นปัญหาสังคม ต้องรวมกันแก้ปัญหา ไม่เช่นนั้นเราก็จะมีปัญหาให้เวียนปวดหัวของกลุ่มสังคมไทยเราล่ะ อย่างน้อยเราแก้เราเองได้เป็นคนแรกแล้วช่วยกันบอกต่อ หมายถึงถ้าทุกคนแก้ไขปัญหาตัวเองที่ตัวเองรับผิดชอบน่ะครับ ผมหมายถึงหน้าที่ของที่แต่ละบุคคล ปัญหาถึงไม่หมด อย่างน้อยเบาบางลงบ้าง ก็ยังดีที่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหา มาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาน่ะครับ

อนันต์
IP: xxx.174.123.234
เขียนเมื่อ 

ประเทศชาติแย่แล้ว

ถ้ายังเป็นแบบนี้

นายปริเยศ
IP: xxx.29.24.193
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ตอนนี้ผมก็ทำรายงานเรื่องปัญหาในสังคมไทยอยู่ครับ ผมรู้สึกว่าในความคิดของผมยังแคบอยู่ครับ จึงเข้ามาดู ก็เป็นประโยชน์ให้ผมมากเลยครับ ที่จะทำรายงายเรืองนี้ครับ ผมเรียนที่ราชภัฎสกลนคร คณะครุศาสตร์ปี 1ครับ

วรวลัญช์
IP: xxx.9.74.236
เขียนเมื่อ 

ถ้าเราทุกคนช่วยกันร่วมมือทำให้สังคมไทยน่าอยู่ประเทศชาติเราคงพัฒนามากกว่านี้

ต้องเริ่มด้วยตัวเราก่อน..ถ้าตัวเราไม่ทำแล้วคัยจะทำ

กรรณิการ์
IP: xxx.49.193.120
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ

ดวงใจ
IP: xxx.47.105.241
เขียนเมื่อ 

รักน่ะค่ะ