คติธรรมของพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)เรื่อง "กตัญญูู ๔อย่าง"

อย่างที๑กตัญญููรู้คุณคน....เริ่มแรกต้นบิดรมารดาน่าสรรเสริญ

กตัญญูู๔อย่างคือ

อย่างที่ ๑ กตัญญูููต่อบุคคล คือรู้คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ เจ้านาย ผู้มีอุปการคุณ

อย่างที่๒ กตัญญููต่อสถานที่ คือ รู้คุณของที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ที่ประกอบอาชีพ และสถานที่ให้เกิดสันติสุข

อย่างที่๓ กตัญญููต่อความดี คือ รู้คุณค่าของความดี ที่ทำให้คนดี เจริญ และให้มีความสันติสุข

อย่างที่๔ กตัญญููต่อตัวเอง คือ รู้คุณของอวัยวะร่างกาย รักษาให้ปลอดจากภยันตราย ไม่ให้เป็นทาสของอบายมุข

........"คนที่มีพื้นฐานกตัญญูู.....กตัญญููเป็นสตืญาณของคนดี".............

..................................................................................

......กตัญญูู ๔อย่าง ทางประเสริฐ

พระผู้เลิศ ประดิฐ ภาษิตสรรค์

พระธรรมสิงห บุราจารย์ ท่านจรัญ

ปราชย์สำคัญ พระสงฆ์ องค์เจริญ

......อย่างที่๑ กตัญญูู รู้คุณคน

เริ่มแรกต้น บิดรมารดา น่าสรรเสริญ

เพราะรู้คุณ ตอบแทน แสนมากเกิน

จะจำเหริญ แก่ตัว ชั่วนิรันดร์

......ทั้งครูบา อาจารย์ ท่านผู้สอน

เอื้ออาทร ให้ความรู้ สู่ความฝัน

ททั้งเจ้านาย ได้เมตตา มาคุ้มกัน

สารพัน ท่านช่วย อำนวยการ

......อีกทั้งผู้ อุปการ ท่านทั้งหลาย

ที่เคยได้ เอื้อเฟืือ ช่วยเหลือฉัน

สิ่งไรขาด ท่านสามารถ ให้แบ่งปัน

ตัวของฉัน ยังปลื้ม  ไม่ลืมเลย

......อย่างที่๒ สถาน ที่อาศัย

จะบ้านใหญ่ เรือนน้อย พลอยสุขเหลย

วัด โรงเรียน ศาลสถาน ราชการเอย

เป็นที่เคย สร้างสันติสุข ทุกยุคมา

......ด้วยระลึก นึกถึง พึ่งใบบุญ

กตัญญูู รู้คุณ ต้องรักษา

ปรับภูมิทัศน์ จัดแจง พัฒนา

ให้สง่า ค่าทวี มีมงคล

......อย่างที่๓ กตัญญูู ต่อความดี

คุณค่ามี มากมาย ขยายผล

เพราะความดี สิ่งสู่ อยู่ในคน

บังเกิดผล ของคนดี มีมานาน

......เพราะความดี มีให้ ได้เจริญ

การดำเนิน ชีวิต ไม่ผิดฐาน

รู้คุณงาม ความดี มีประมาณ

ประเมินการ คุณความดี ที่ทำมา

......อย่างที่๔ มีกตัญ-ญุตาด้วย

ต้องอำนวย อวัยวะ ของสังขาร์

ให้อยู่รอด ปลอดภัย ไม่ติดยา

เฝ้ารักษา ร่างกาย ให้สมบูรณ์

......จงหลีกเลี่ยง อบายมุข ทุกข้อห้าม

ร่างกายงาม พลังดี มิมีสูญ

กายสะอาด ปราศจากโรค บริบูรณ์

เพราะคํ้าคูน กายด้วย กตัญญูู

......อันคนดี มีพื้นฐาน การรับรู้

เพราะคนดี มีสติ มิอดสู

คนดีมี สติญาณ กตัญญููู

ปราชญ์ผู้รู้ สรรเสริญ เจริญเอย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อย่างที่ ๑ กตัญญูููต่อบุคคล คือรู้คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ เจ้านาย ผู้มีอุปการคุณ


อย่างที่๒ กตัญญููต่อสถานที่ คือ รู้คุณของที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ที่ประกอบอาชีพ และสถานที่ให้เกิดสันติสุข


อย่างที่๓ กตัญญููต่อความดี คือ รู้คุณค่าของความดี ที่ทำให้คนดี เจริญ และให้มีความสันติสุข


อย่างที่๔ กตัญญููต่อตัวเอง คือ รู้คุณของอวัยวะร่างกาย รักษาให้ปลอดจากภยันตราย ไม่ให้เป็นทาสของอบายมุข


ขอบคุณค่ะเขียนเมื่อ 

ความกตัญญููเป็นเครื่องหมายของคนดีจ้ะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณพ่อ

ลูกพ่อจะเข้าข่ายครบทุกข้อไหมหนอ