สมรรถนะคุณอำนวย UKM

ที่บรรดาคุณอำนวยร่วมกันทำ Work Shop 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-น้อง-