จากการประชุมเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2549 ณ Citscom โดยประชุมโดยกองแผนงาน  กองคลัง พัสดุ  ได้ชี้แจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2550  โดยในส่วนของพัสดุ ได้ชี้แจงพิ่มเติม ในส่วนของวัสดุ จากวัสดุคงทนถาวรเป็น "ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์" โดยยึดหลักเกณฑ์เหมือนเดิมโดยที่หน่วยพัสดุแต่ละคณะจัดทำ   ** ใบเบิกวัสดุคงทน   ***ทำรายงานวัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน โดยส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยกำหนดตัวเลขและเขียนที่ตัววัสดุนั้น ๆด้วยทำเหมือนครุภัณฑ์  โดยอาจจะกำหนดตัวเงินที่จะตีเป็นวัสดุคงทนฯอยู่ที่ประมาณ 2,500 - 5,000 บาท เพื่อง่ายต่อการตีความและออกเลขวัสดุ

ตัวอย่างรหัสวัสดุ    ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ