นศ.คณะเกษตรฯ มข.ฝึกงานต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานสหกิจศึกษา


สหกิจศึกษาทางการเกษตร เป็นโอกาสของนักศึกษาที่จะสร้างความเข้าใจ คุ้ยเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากด้านวิชาการที่เล่าเรียนมาตลอด 4 ปี

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการประชุมสัมมนา "Open House สหกิจศึกษานานาชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2556 การแสดงนิทรรศการ การแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล และห้องโถง อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         การประชุมสัมมนา Open House สหกิจศึกษานานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในรุ่นต่อๆไป
         โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกนักศึกษา จำนวน 300 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ซึ่งเมื่อนักศึกษาสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานแล้ว จะต้องนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของแต่ละคน ในรูปแบบของการบรรยาย การแสดงนิทรรศการ การแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป
         ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา ได้เตรียมความพร้อมและเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและพัฒนาตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย เป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเด่นที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือพร้อมทำงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านทางนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ
         ดร.ประกายจันทร์ กล่าวต่อว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาในประเทศประชาคมอาเชี่ยน จำนวน 47 คน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 7 คน มาเลเซีย 6 คน เวียตนาม 12 คน ลาว 11 คน พม่า 2 คน กัมพูชา 4 คน อินโดนีเซีย 5 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน อีกจำนวน 4 คน รวมกับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาในประเทศด้วย จำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยในภาคการศึกษานี้ ได้รับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการดำเนินงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ สำนักงานสหกิจศึกษากลาง และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประสานงานให้บรรลุผลและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
         นางสาวแคทรีน อุ่นศิริ นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็น 1 ใน 47 คน ที่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษาในประเทศประชาคมอาเชี่ยน โดยไปฝึกที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับเพื่อนอีก 4 คน กล่าวว่า “ได้ความรู้เกี่ยวกับสายงานทางด้านสัตวศาสตร์เพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาบาหลีเพราะไปฝึกกับเกษตรกรที่พูดภาษาบาหลี ซึ่งการที่จะไปฝึกงานที่ต่างประเทศนั้น ต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของภาษาของแต่ละประเทศ แม้กระทั่งภาษาพื้นถิ่นของประเทศนั้น ๆ ด้วย ต้องฝึกหรือเตรียมตัวในการใช้ชีวิตอยู่กับเกษตรกรให้ได้ โดยขอฝากถึงน้องๆรุ่นต่อๆไปว่า ขอให้เตรียมความพร้อมในเรื่อง ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ทั้งเพื่อที่จะนำความรู้จากเขามาใช้ในประเทศเรา และแนะนำเขาได้ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาต้องเตรียมให้มีความพร้อมมากๆ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกันคือ ต้องตรวจสอบระยะเวลาของวีซ่าที่จะอยู่ในประเทศนั้น ๆ ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ และต้องทำวีซ่าให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนออกเดินทางไป จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังการเดินทาง”
         ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรนั้น เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน งานมีคุณภาพ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยส่งเสริม หรือผู้ช่วยนักวิชาการ หรือผู้ช่วยนักวิจัย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ คือ 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือนเต็ม

         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 573537เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2014 12:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2014 12:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี