การบริการวิชาการ บัญชีครัวเรือน บ้านสามพวง

        การบริการวิชาการ บัญชีครัวเรือนที่บ้านสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้เกิดจากแนวคิดของอาจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร ซึ่งได้นำแนวคิด บ.ว.ร คือ บ้าน วัด โรงเรียน นำมาใช้ให้สอดคล้องกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้ประชาชนในชุมชน  โรงเรียน มีส่วนร่วม มีวัดเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานงาน ทำให้งานบริการวิชาการ สามารถทำควบคุ๋ไปกับงานทำนุบำรุงศิลป ศาสนาและวัฒนธรรม โดยที่ชาวบ้านในตำบลสามพวงได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามคำขอของประชาชนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  ทั้งได้บุญ ทั้งอิ่มใจ ทั้งปลื้มใจ ส่วนมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลพื้นฐานในการทำงานวิจัย เพราะที่ตำบลสามพวง มีแหล่งธรรมชาติ ที่งดงาม มีประเพณี มีวัฒนธรรม วิถีชาวบ้านยังสงบสุข มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัถุดิบ หลากหลาย ให้เข้าไปศึกษาและทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนได้อีกมากมาย  ประชาชนมีความหวงแหนความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีความสามัคคี การเป็นอยู่แบบพี่น้อง เอิื้ออาทรกันและกัน  ผู้นำชุมชนพยายามอย่างยิ่งที่จะรวมตััวกันช่วยเหลือและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบชุมชน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบัญชีความเห็น (0)