บริการห้องสมุด (1)

Thiplib54
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ห้องสมุดเฉพาะที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ที่ตั้ง อาคารเกษตรสนิทวงศ์

ลักษณะของห้องสมุด เป็นห้องสมุดเฉพาะที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

เป็นงานทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากร ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการค้นคว้าเอกสารสารสนเทศงานวิจัย งานสอนของอาจารย์แพทย์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสาขา

หนังสือ เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ พร้อมวัสดุไม่ตีพิมพ์ในห้องสมุด

วารสาร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษหนังสือตำรา ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

นิตยสาร

จุลสาร , เอกสารต่างๆ

วี.ดี.โอ. (VDO), วีซีดี (VCD)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาความเห็น (0)