สวัสดีอาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคน ชื่อ : วรรณิสา  สุขจิตต์  รหัสนักศึกษา : 4641440006  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา E-mail : [email protected]