blogspot

1. รายละเอียดในการอ่านข้อความต้องไปดูรายละเอียดโดยใช้โดยใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ช่อง sign in

2. หน้าแรกที่เจอจาก sign in จะเป็น title ของแต่ละเรื่องโดยไม่มีรายละเอียด

3, การแก้ไขข้อความจะต้องเข้าไปใน edit แล้วทำการแก้ไข และเก็บโดยใช้ ปุ่ม publish

4. ดูหน้ารายละเอียดโดยการคลิกปุ่ม viewbog

gotoknow

1. หน้าแรกจะมี menu ชื่อเรื่อง และรายละเอียดบางส่วน ถ้าจะดูรายละเอียดทั้งหมดให้คลิกที่มีต่อ

2. หน้าแรกจะแสดงประวัติส่วนตัวของเจ้าของblog

3. บอกวันที่ และเวลาในการปรับปรุงครั้งล่าสุด

4. menu ทั้งหมดจะเป็นภาษไทย