ชื่อ นางสาวนันทพร  ศรีแสง

เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์

จะตั้งใจเรียนวิชานี้ให้ดีที่สุดค่ะ