-สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๔๙   ให้ดำเนินการเสนอร่าง พรบ. ที่ได้ยกร่างนำเสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนสภาหมดวาระเข้าสู่การพิจารณาใหม่ ด้วยมติเอกฉันท์

-สภาจุฬาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๔๙  ให้เดินหน้าขอผ่านร่าง พรบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ............ ต่อสภานิติบัญญัติ   โดยเชื่อว่าในสภาพการเมืองปัจจุบัน  จะสามารถดูแลให้ พรบ. เป็นไปตามที่พึงประสงค์ได้ง่ายกว่า ๕ ปีที่แล้วมา  และตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจรับฟังข้อคิดเห็น

วิจารณ์   พานิช
๒๖  ต.ค.  ๔๙