ดัชนีที่2.3กระบวนการเรียนการสอน เกณฑ์การตัดสิน(4)มี(3)+มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต   สำหรับภาควิชารังสีเทคนิค ได้ดำเนินงานวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.93 S.D.0.70 ส่วนเกณฑ์การตัดสิน(5)มี(4)+มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างไรนั้น อยู่ที่การบริหารของภาควิชาน่ะค่ะ