สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังดำเนินการสอบรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งคณะฯ  สามารถเขียนผลการดำเนินงานได้ ตามดัชนีที่ 2.4 นิสิต เกณฑ์การตัดสิน (1) มีระบบ/กลไกการรับและคัดเลือกนิสิต  ซึ่งคณะฯ มีระบบการรับและคัดเลือกนิสิตที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ จากปฏิทิน น้อง ๆ จะสอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ (ที่เชียงใหม่) ประมาณวันที่ 23-24 ธ.ค. 2549 และสอบวิชาเฉพาะ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่ 26 ธ.ค. 2549